Sivilforsvaret

Samøv Buskerud

Etater, organisasjoner og virksomheter i Buskerud med et felles behov for å øve på sine oppgaver innen redningsberedskap etablerer et forum: ”Samøv Buskerud”.
Hensikten med forumet er å styrke samarbeid, samordning og ressursutnyttelse på tvers av etats- og organisasjonsgrenser ved hendelser i Buskerud.
 
Forumet skal:
 • ta initiativ til en årlig redningsberedskapsøvelse i fylket
 • arrangere en årlig redningsfaglig samling hvor man søker å samle flest mulig aktører innen et utvidet redningsfaglig miljø
 • skaffe oversikt over aktuelle hendelser og risikoobjekt i fylket og stimulere arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
 • øke kjennskapen til tilgjengelige ressurser
 • lage en årlig øvingskalender med vekt på øvelsesaktiviteter av interesse for flere aktører

  Forumet skal være inkluderende og omfatte såvel aktører innen redningsberedskap som sentrale ressurs- og objekteiere. For å sikre fremdrift og kontinuitet i arbeidet etableres en gruppe med følgende medlemmer:

 • en representant fra Politiet
 • en representant fra brannvesenet – herunder også 110-sentralene
 • en representant fra helsevesenet – herunder AMK og sykehusene
 • en representant fra frivillige organisasjoner (utpekt av FORF)
 • en representant fra Sivilforsvaret
 • en representant fra Forsvaret
 • en representant fra Industrivernet (etter forslag fra NSO)
 • en representant fra Fylkesmannens beredskapsenhet
 • en representant for Statens vegvesen
 • en representant for kommunene


Det forutsettes at representantene ivaretar den nødvendige samordning og informasjonsutveksling innen eget fagmiljø/etat.

Sivilforsvaret påtar seg å være sekretariat for arbeidet.

Den enkelte etat, organisasjon og virksomhet bærer sine egne utgifter i forbindelse med øvelser m.m. og påtar seg ansvar for å planlegge og budsjettere for de aktiviteter man i fellesskap blir enige om å gjennomføre.