Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Midtre-Hålogaland

Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt omfatter 22 kommuner i søndre del av Troms fylke og nordlige del av Nordland fylke. Distriktet har ca. 400 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Distriktskontoret med ni ansatte ligger i Harstad.
Henvendelser bør normalt skje innen vanlig kontortid.

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 77 00 27 30

Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt samarbeider aktivt med nødetatene (brann, politi, helse) og med frivillige organisasjoner.

Ved behov for å varsle befolkningen om akutt fare, er det i Midtre-Hålogaland 71 operative varslingsanlegg (tyfoner). Anleggene testes rutinemessig i januar og juni hvert år.

Se også
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering