Sivilforsvaret
09.02.2010

Flere kvinner i Sivilforsvaret

Det har alltid vært kvinner i Sivilforsvaret. I fremtiden vil det bli enda flere.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har bedt Sivilforsvaret om å øke kvinneandelen til 30 % i løpet av tre år. Ved OASFD er man godt i gang og har i løpet av noen år økt kvinneandelen fra ca 14 % til 22 %. Rekruttering av kvinner fortsetter.

Historikk
I motsetning til Forsvaret, har Sivilforsvaret alltid hatt lik tjenesteplikt for kvinner og menn, selv om tjenesteplikten har vært praktisert ulikt for de to kjønnene. Da sivilforsvarsloven trådde i kraft i 1953 var det hensynet til totalmobilisering som styrte rekrutteringen. Tanken var da at mennene skulle inn i Forsvaret ved en mobilisering, og da måtte kvinnene være hjemme og ta seg av barna. Derfor ble ikke kvinner som hadde omsorg for barn under 16 år kalt inn til tjeneste. Denne praksisen ble holdt ved like, og i femti år ble kun barnløse kvinner over 28 år kalt inn til tjeneste.

Ny praksis for ny tid
Ved Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt ble det etter tusenårsskiftet stilt spørsmål ved om denne praksisen hadde noe for seg lenger. Trusselbildet var endret, og med den tanken om totalmobilisering, og Sivilforsvaret vektla andre typer oppgaver. Dessuten hadde gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende steget til 29 – 30 år.
  
I
2003 gjorde man et forsøk på å kalle inn jenter rundt 19 år. Siden har også kravet til likestilling ført til at omsorg for barn ikke gir automatisk rett til fritak fra sivilforsvarstjeneste. Dette, sammen med et bevisst arbeid med rekruttering av kvinner, har ført til at kvinneandelen i styrken ved OASFD nå er oppe i 22 %. Kvinner kalles nå inn til sivilforsvarstjeneste på samme vilkår som menn.

Rekruttering
Sivilforsvaret har rekruttert menn blant de som har gjennomført førstegangstjeneste og blitt fritatt for mobilisering og fra de som har gjort siviltjeneste. Dessuten rekrutterte Sivilforsvaret tidligere fra de som ikke fylte Forsvarets medisinske krav. Kvinner ble rekruttert gjennom folkeregisteret.
Dette endres nå. Fra 2010 er det obligatorisk sesjon for kvinner og Sivilforsvaret kan samarbeide nærmere med Vernepliktsverket om rekruttering av kvinner. Mens militærtjeneste fortsatt er frivillig for kvinner, kan Sivilforsvaret pålegge jenter tjeneste.

Flere kvinner
For noen år siden var hver sjuende tjenestepliktig i Sivilforsvaret en kvinne, nå er det steget til hver femte. Om noen år vil hver tredje sivilforsvarsuniform bæres av en kvinne.