Sivilforsvaret

Rogaland sivilforsvarsdistrikt

Rogaland sivilforsvarsdistrikt er lokalisert med distriktskontor i Vagleleiren (Samfunssikkerhetssenteret i Rogaland - SASIRO) i Sandnes.

Distriktsstaben i Rogaland har 12 tilsette. Distriktet har ein operativ styrke på om lag 500 tenestepliktige fordelt på 20 avdelingar, samt åtte lager med materiell. I distriktet er det plassert ut 80 operative tyfonvarlingsanlegg for varsling om fare i fred og krig.

Hovudoppgåver:

  • Øving av Sivilforsvaret sine tenestepliktige i eige distrikt (sjå under fana "Øvelser")
  • Støtte/forsterke naudetatane politi, brann og helse med mannskap og utstyr etter behov
  • Tilsyn, vedlikehald og drift  av Sivilforsvarets sine tyfonvarslingsanlegg


Distriktet har vakttelefon 47 46 13 33.

Henvendelser til distriktet bør normalt skje i vanlig kontortid til distriktet sitt sentralbord 51 68 20 00.

Sjå også:

Informasjon for kommuner og nødetater

Sivilforsvarets roller og oppgaver

Sivilforsvarets organisering