Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Telemark

Sivilforsvarsdistriktet omfattar heile Telemark fylke, og har omlag 400 tenestepliktige i operative avdelingar.

Distriktkontoret, med 9 ansette, held til i Skrukkerødveien 21 i Porsgrunn. Førespurnader bør normalt kome innan vanleg kontortid.  Tlf. 35 57 36 00

Distriktet har døgnbemanna vakttelefon: 40 44 08 44

Sivilforsvaret driftar og vedlikeheld 63 operative varslingsanlegg (tyfonar) i kommunane Porsgrunn, Skien og Bamble. Anlegga vert testa rutinemessig i januar og juni kvart år. Tyfonane kan nyttast til å varsle folkesetnaden om akutt fare ved, til dømes industriulukker, med fare for gassutslepp til omgjevnadane. Ved varselsignal over tyfonane, høyr på radio P1 NRK Østafjells/Telemark ( http://www.nrk.no/ostafjells/telemark/ )

Se også
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering

Mer informasjon på våre facebooksider: www.facebook.com/TelemarkSFD
Sivilforsvarets distriktskontor i Skrukkerødveien 21

Sivilforsvarets distriktskontor i Skrukkerødveien 21