Sivilforsvaret

Lenker

Myndigheter og samarbeidspartnere

* Justis- og beredskapsdepartementet
* Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
* Politidirektoratet
* Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)
* Fylkesmannen
* Politiet
* Hovedredningssentralene Sør-Norge og Nord-Norge (HRS)
* Kystverket
* Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
* Statens strålevern
* Atomberedskap
* Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)
* Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
* International Humanitarian Partnership (IHP)
* Heimevernet
* Vernepliktsverket
* Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB)
* Norges brannskole (NBSK)
* Norsk luftambulanse
* Det nordiska räddningstjäntsamarbetet (Nordred) 

Andre nettsteder

* Kriseinfo.no
* Stortinget
* Helsenorge
* DSB kartløsning
* Skrednett (NVE)
* NGI - Snøskred (NGI)
* Jordskjelv (Norsar)
* BarentsWatch

Aktuelle lover, forskrifter og bestemmelser

* Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
* Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret
* Uniforms- og honnørreglement for Sivilforsvaret
* Forskrifter om tilfluktsrom
* Bestemmelser og veileder, Sivilforsvarets radiacmåletjeneste 
* Instruks for Sivilforsvarets distriktssjefer og om inndeling av Sivilforsvarets distrikter
* DSB oppslagsverk

Andre dokumenter

* Sivilforsvarsstudien 2007
* NOU 2013-5 Når det virkelig gjelder.. Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser
* Sivilforsvarets operative konsept
* Konseptutredningen, Sivilforsvaret 2016

Personvern på nettstedet

* Personvern på nettstedet sivilforsvaret.no