Sivilforsvaret

Sivilforsvarets rolle og oppgaver

Oppgaver

Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av uønskede hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten.

Sivilforsvaret er en viktig aktør i samfunnssikkerhetsarbeidet i det
daglige og når uønskede hendelser inntreffer. Sivilforsvaret ivaretar også befolkningens behov for beskyttelse i tilfelle krig og er beskyttet etter Genevekonvensjonen.

Se Sivilforsvarets operative avdelinger i DSB-kart

Sivilforsvaret:

  • har kompetanse, er organisert og utstyrt for å gi operativ støtte til nød- og beredskapsetatene
  • gir opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og andre beredskapsaktører
  • inngår i atomulykkesberedskapen, og utgjør en viktig del av landets målenettverk
  • driver en landsomfattende tjeneste for varsling av befolkningen ved overhengende fare
  • ivaretar viktige oppgaver i tilfelle krig
  • forvalter på vegne av DSB konsepter for hjelpearbeid ved humanitære katastrofer i andre land