Sivilforsvaret

Organisering

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), med hovudkontor i Tønsberg. Direktoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Sivilforsvaret er inndelt i 20 distrikt, eit beredskaps- og kompetansesenter (skole) og eit sentrallager. 

Kvart sivilforsvarsdistrikt er leidd av ein distriktssjef. Ved distriktskontora er det totalt 250 fast tilsette. Distriktskontora har den operative og administrative leiinga av sivilforsvarsressursane innanfor sine område. Dei har ansvaret for å rekruttere og øve tenestepliktige mannskapar, handtere materiell og organisere stab for leiing av avdelingane når Sivilforsvaret er i innsats.

Sivilforsvaret har ein styrke på 8 000 tenestepliktige menn og kvinner, fordelte på lokale avdelingar som blir øvde regelmessig:

Fredsinnsatsgrupper (FIG) består av 24 tenestepliktige med kompetanse, materiell og oppgåver for brannsløkking, redningsteneste, førstehjelp, søk, samband, ordensteneste og måling av radiaktiv stråling.

Fredsinnsatsgrupper personell (FIGP) består av 24 tenestepliktige med  kompetanse og materiell til å kunne forsterke fredsinnsatsgruppene.

Mobile renseeiningar (MRE) består av 24 tenestepliktige med kompetanse og utstyr for vasking av personar som har vore utsette for kjemisk forureining. 

Radiaclag (RAD) består av 3 tenestepliktige med  kompetanse og materiell til å kunne utføre oppgåver på vegne av Statens strålevern.

Mobil Forsterkningsenhet 1 (MFE 1): Består av 24 tjenestepliktige med spesialkompetanse og større kapasitet innenfor Telt/lys/varme, samband og strøm. Nasjonal enhet som skal forsterke ytterligere ved store og komplekse hendelser.

Mobil Forsterkningsenhet 2 (MFE 2): Består av 24 tjenestepliktige med spesialkompetanse og større kapasitet innenfor transport utenfor vei (ATV) og pumpekapasitet. Nasjonal enhet som skal forsterke ytterligere ved store og komplekse hendelser.

I tilfelle krig kan Sivilforsvaret kalle inn ein reservestyrke på ytterlegare 8 000 tenestepliktige.

Se også: Sivilforsvarets operative avdelinger i DSB-kart