Sivilforsvaret

Økonomi under sivilforsvarstjeneste

Oversikt over lønn og godtgjørelser

Lønn fra arbeidsgiver under sivilforsvarstjeneste
For ansatte i staten henvises til Hovedtariffavtalen for staten § 21
For ansatte i kommunene henvises til Hovedtariffavtale i KS sentralt § 9
For ansatte i Oslo kommune henvises til Hovedtariffavtale KS-Oslo kap 6

For ansatte i privat sektor er det opp til arbeidsgiver selv å bestemme hvorvidt det utbetales lønn under tjeneste i Sivilforsvaret.

Oversikt over godtgjørelser og tillegg under sivilforsvarstjeneste
Under tjeneste vil den tjenestepliktige få utbetalt godtgjørelser etter gjeldende satser, blant annet avhengig av sivil status og forsørgelsesansvar.

DAGSATSER FOR BEFAL OG MANNSKAP pr. 15.03.2016
MANNSKAP   BEFAL         
Tjenestetillegg     172,- Lønn etter grad (skattepliktig)  
Ledertillegg (lagfører/nestlagfører/patruljeleder

23,-

   
Ektefelletillegg ektefelle/partner/samboer m felles barn     155,- Ektefelletillegg ektefelle/partner/samboer m felles barn  155,-
Barnetillegg 1. barn     175,- Barnetillegg 1. barn  175,-
Barnetillegg øvrige barn

72,-

Barnetillegg øvrige barn

72,-

Kompensasjonstillegg (skattepliktig)     483,-    
Ulempetillegg (kun ved innsats)     345,- Ulempetillegg (kun ved innsats)  345,-


Tjenestetillegg 
Mannskap tilstås et tjenestetillegg per dag. Tjenestetillegget er ment å dekke utgifter til nødvendig forbruksartikler som ikke utleveres fra Sivilforsvaret, for eksempel toalettsaker. Lagførere, nestlagførere og patruljeledere gis dessuten et ledertillegg.

Ektefelletillegg
Ektefelletillegg utbetales for ektefelle, partner (registrert partner etter partnerskapsloven) og for samboer med felles barn.

Barnetillegg
For hvert barn under 18 år, herunder adoptivbarn, stebarn, fosterbarn og barn født utenfor ekteskap, når det forsørges helt eller delvis av den tjenestepliktige, utbetales barnetillegg.

Skjema for søknad om forsørgertillegg (ektefelletillegg og barnetillegg) finnes under ”Skjema” nederst på denne siden.

Kompensasjonstillegg
Lagførere, nestlagførere, patruljeledere og mannskap som dokumenterer at de ikke mottar lønn fra arbeidsgiver, egen virksomhet eller offentlig stønad, utbetales kompensasjonstillegg.

Merk at tjenestepliktige som driver egen virksomhet (enkeltpersonsforetak eller gårdbruker) ikke kan attestere på egen søknad om kompensasjonstillegg. Regnskapsfører eller revisor benyttes til attestasjon.

Skjema for søknad om kompensasjonstillegg finnes under ”Skjema” nederst på denne siden.

Ulempetillegg
Mannskap og befal som deltar i innsats tilkommer et ulempetillegg etter faste satser.

Reiseutgifter
Reiser til og fra tjeneste dekkes av Sivilforsvaret etter gjeldende satser i Statens reiseregulativ.

Særskilt økonomisk hjelp
Særskilt økonomisk hjelp er økonomisk støtte til tjenestepliktige som er innkalt til kurs og øvelser i Sivilforsvaret. Særskilt økonomisk hjelp innvilges på grunnlag av den tjenestepliktiges privatøkonomi eller som direkte støtte til barnepass.

Den tjenestepliktige er søknadsberettiget dersom han/hun kommer i en urimelig økonomisk situasjon på grunn av tjenesten.

Næringsbidrag
Næringsbidrag er en økonomisk støtte til tjenestepliktige næringsdrivende som er innkalt til opplæring og kurs i Sivilforsvaret. Næringsbidrag innvilges med grunnlag i næringsvirksomhetens økonomi. Næringsbidrag gis også til jordbrukere.

Den tjenestepliktige kan søke hvis han/hun (eller ektefelle) eier og driver egen næringsvirksomhet, aksjeselskap eller andelslag/tilsvarende. En forutsetning er at den tjenestepliktige har sin hovedinntekt fra virksomheten. Ordningen omfatter virksomheter som normalt ikke har flere enn 3 årsverk.

Søknadskjema for særskilt økonomisk hjelp og næringsbidrag finnes under ”Skjema” nederst på denne siden.

Eventuelle feil i teksten vil ikke kunne gi grunnlag for noe erstatningskrav mot staten. Ytterligere opplysninger om økonomi fås ved de lokale sivilforsvarsdistrikt.

Vern fra oppsigelse og rett til feriepenger
Tjenestepliktige i Sivilforsvaret kan ikke sies opp fra sitt arbeidsforhold på grunn av tjenesten. Dette gjelder også personell som på frivillig grunnlag er pålagt tjenesteplikt i Sivilforsvaret, jf lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret.

Arbeidstakere som har jobbet i minimum 3 mnd hos en arbeidsgiver, opptjener feriepenger hos denne under ulønnet fravær på grunn av pliktig tjeneste i Sivilforsvaret, jf Lov om ferie (ferieloven) §10 femte ledd bokstav c.

Lønnsslipp
Eksterne(tjenestepliktige, honorarpersoner m.v.) vil fra 09.05.16 kun motta lønnsslipper via Altinn.

Tilganger og identifisering i Altinn
Lønns- og reiseslippene overføres til mottakerens innboks i Altinn, basert på fødselsnummer eller D-nummer.

Varsling
Når ny lønns- eller reiseslipp er lagt ut på Altinn, vil mottaker få tilsendt et varsel på SMS, e-post eller begge deler. Det forutsetter at mottakerens kontaktinformasjon er oppdatert i Altinn under mappekortet Profil, roller og rettigheter.

Unntak
Utenlandske statsborgere uten norsk identifikasjon (norsk fødselsnummer eller D-nummer), vil ikke kunne identifiseres i Altinn og denne gruppen vil derfor fortsatt motta slipper per post på samme måte som tidligere.

Skjema
Søknad om forsørgertillegg (bokmål)
Søknad om kompensasjonstillegg (bokmål)
Søknad om kompensasjonstillegg (nynorsk)
Søknad om næringsbidrag og særskilt økonomisk hjelp (bokmål)
Søknad om næringsbidrag og særskilt økonomisk hjelp (nynorsk)