Sivilforsvaret

Økonomi under sivilforsvarstjeneste

Orientering om godtgjøring under tjeneste i Sivilforsvaret

Godtgjøring for tjeneste i Sivilforsvaret er hjemlet i Forskrift om godtgjøring for tjeneste i Sivilforsvaret og Fredsregulativet for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i Sivilforsvaret.

Lønn fra arbeidsgiver under sivilforsvarstjeneste
For ansatte i staten henvises til Hovedtariffavtalen for staten § 21
For ansatte i kommunene henvises til Hovedtariffavtale i KS sentralt § 9
For ansatte i Oslo kommune henvises til Hovedtariffavtale KS-Oslo kap 6

For ansatte i privat sektor er det opp til arbeidsgiver selv å bestemme hvorvidt det utbetales lønn under tjeneste i Sivilforsvaret.

Godtgjøring for tapt arbeidsinntekt
Tjenestepliktige kan kreve å få dekket tapt arbeidsinntekt som følge av gjennomføringen av tjeneste Sivilforsvaret med inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (1 G er pr 1 mai 2018 kr 96 883 pr år). Tapt arbeidsinntekt beregnes ut ifra normalarbeidstid inntil 100% stilling. Gjelder også arbeidsledighetstrygd.

 Tapt arbeidsinntekt må dokumenteres av arbeidsgiver på skjema  "Bekreftelse på tapt arbeidsinntekt" som du finner nederst på siden. På dette skjema finner du også mer informasjon.

GODTGJØRING FOR BEFAL OG MANNSKAP pr. 01.05.2018
Befal   Mannskap        
Tjenestetillegg

    194,-

Tjenestetillegg

   194,- 

Ulempetillegg (kun ved innsats)

388,-

 Ulempetillegg (kun ved innsats)

 388,-

Ledertillegg      
Leder

   291,-

 
Nestleder

194,- 

 

Lagfører

     97,-

Nestlagfører

     48,-


Tjenestetillegg 
Alle tjenestepliktige får tjenestetillegg per påbegynt døgn. Tjenestetillegget er ment å dekke utgifter til nødvendig forbruksartikler som ikke utleveres fra Sivilforsvaret, for eksempel toalettsaker. 

Ulempetillegg
Mannskap og befal som deltar i innsats tilkommer et ulempetillegg etter faste satser.

Reiseutgifter
Reiser til og fra tjeneste dekkes av Sivilforsvaret etter gjeldende satser i Statens reiseregulativ.

Særskilt økonomisk hjelp
Dersom du påføres ekstraordinære utgifter som følge av tjenesten, kan du søke om særskilt økonomisk støtte.

Næringsbidrag
Næringsbidrag er en økonomisk støtte til tjenestepliktige næringsdrivende som er innkalt til opplæring og kurs i Sivilforsvaret. Næringsbidrag innvilges med grunnlag i næringsvirksomhetens økonomi. Næringsbidrag gis også til jordbrukere.

Den tjenestepliktige kan søke hvis han/hun (eller ektefelle) eier og driver egen næringsvirksomhet, aksjeselskap eller andelslag/tilsvarende. En forutsetning er at den tjenestepliktige har sin hovedinntekt fra virksomheten. Ordningen omfatter virksomheter som normalt ikke har flere enn 3 årsverk.

Søknadskjema for særskilt økonomisk hjelp og næringsbidrag finnes under ”Skjema” nederst på denne siden.

Eventuelle feil i teksten vil ikke kunne gi grunnlag for noe erstatningskrav mot staten. Ytterligere opplysninger om økonomi fås ved de lokale sivilforsvarsdistrikt.

Vern fra oppsigelse og rett til feriepenger
Tjenestepliktige i Sivilforsvaret kan ikke sies opp fra sitt arbeidsforhold på grunn av tjenesten. Dette gjelder også personell som på frivillig grunnlag er pålagt tjenesteplikt i Sivilforsvaret, jf lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret.

Arbeidstakere som har jobbet i minimum 3 mnd hos en arbeidsgiver, opptjener feriepenger hos denne under ulønnet fravær på grunn av pliktig tjeneste i Sivilforsvaret, jf Lov om ferie (ferieloven) §10 femte ledd bokstav c.

Lønnsslipp
Alle tjenestepliktige mottar lønnslipp i Altinn. Du blir varslet via sms eller e-post.

Informasjon til tjenestepliktige som var i innsats på feriedager
Tjenestepliktige som har utført tjeneste på feriedager kan kreve utsettelse av disse feriedagene overfor arbeidsgiver, jamfør ferieloven §9 punkt 3.

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor arbeidstaker utfører pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret eller i forbindelse med repetisjonsøvelse i Forsvaret.

Faller plikttjeneste sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av de feriedager hvor plikttjeneste er blitt utført.

Får du som tjenestepliktig innvilget krav om utsettelse av feriedager, skulle du i prinsippet ha vært i jobb disse dagene og vil derfor ha krav på godtgjøring for innsats i Sivilforsvaret. Krav om utsettelse av ferie er en sak mellom den enkelte tjenestepliktige og arbeidsgiver. Dersom ferie utsettes må tapt arbeidsinntekt/trekk i lønn dokumenteres som vanlig for å utløse godtgjøring.
Lov om ferie (ferieloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21?q=ferieloven

Skjema
Bekreftelse på tapt arbeidsinntekt
Søknad om næringsbidrag
Søknad om særskilt økonomisk støtte
Arbeidsavtale - næringsbidrag
Arbeidsavtale- særskilt økonomisk støtte