Sivilforsvaret

Utenlandsoperasjonar

Under mottoet ”Help the helpers” har Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) gjennom Sivilforsvaret utvikla opplegg for støtte ved humanitære katastrofar i andre land.


Norwegian Support Team etablerer og driftar komplette teltleirar for hjelpearbeidarar i katastrofeområde. Norwegian UNDAC Support gir sambands- og IKT-støtte. Bistanden er finansiert av Utanriksdepartementet, som eit ledd i offisiell norsk nødhjelp. Ulike FN-organisasjonar har vore dei største brukarane av tenester frå Norwegian Support Team og Norwegian UNDAC Support.

Innkvartering i teltleirar
Norwegian Support Team gir forpleiings- og forlegningsressursar for 40–100 hjelpearbeidarar. Mannskapane som er knytte til Norwegian Support Team, kjem frå Sivilforsvaret, nødetatane og ei rekkje andre yrke. Dei står i ein personelldatabase som tel om lag 75 personar. Deltakinga er frivillig. Materiellet blir lagra, og den praktiske tilrettelegginga skjer ved Sivilforsvarets sentrallager og Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum syd for Gjøvik. Norwegian Support Team vil i løpet av 48–72 timar kunne reise ut i innsats.

Norwegian Support Team har vore i oppdrag for FN i Albania, Guinea, Tadsjikistan, Iran, Indonesia, Pakistan, Somalia og Haiti.

Rekruttering
Beredskapsstyrken for Norwegian Support Team består i dag av ein pool på om lag 75 personar som er rekrutterte frå både nødetatane, Sivilforsvaret og det private næringslivet. Medlemmene har hovudsakleg handverkarbakgrunn, som elektrikarar, snikkarar og røyrleggjarar, i tillegg til kokkar og sjukepleiarar. Godt motiverte og kvalifiserte personar er velkomne til å melde si interesse til DSB. Ein bør ha førebudd ein CV som beskriv utdanningsbakgrunnen og arbeidserfaringa på førehand.


Sambands- og IKT-støtte
Norwegian UNDAC Support består av ei mindre gruppe IKT-ekspertar med skreddarsydd, mobilt utstyr, og kan raskt støtte FN og andre organisasjonar med IKT-ressursar. Norwegian UNDAC Support er oppretta med tanke på å støtte FNs krisevurderingsteam (United Nations Disaster Assessment and Coordination), men blir også stadig brukt ved FN-kurs over heile verda.

Materiellet blir lagra, og mykje av tilrettelegginga skjer ved Sivilforsvaret i Oslo – på Grorud. Utsendingstida er 6–24 timar. Norwegian UNDAC Support har sidan slutten av 1990-talet vore i innsats for FN i mellom anna Eritrea, Algerie, Haiti, Guatemala, Thailand, Pakistan, Honduras, Karibia og Namibia.

Innsatser Norwegian Support Team 2004 - 2014:

November 2013 – april 2014: Komplett teltleir til Guiuan på Filippinene etter orkanen Haiyan. I alt ca. 30 medlemmer fra NST var i innsats.

Juni/juli 2013: Støtte til UNHCR i Yida og Pariang i Sør-Sudan innen vann/elektrisitet for hjelpearbeiderne. I alt fire eksperter fra NST var i innsats med relevant utstyr.

Juni-august 2013: Støtte til UNHCR i Azraq i Jordan, støtte til oppbygging av leir for UNHCR i forbindelse med Syria-krisen. Kun mannskapsstøtte, ikke materiell, to eksperter fra NST (elektrikere).

Mars-oktober 2012: Støtte til UNHCR i Asossa i Vest-Etiopia, generell støtte til håndtering av flyktningsituasjonen i området. Etablering av verksted og andre støttefunksjoner. I alt seks eksperter fra NST deltok.

Mars/april 2011: Støtte UNHCR i Tunisia med kontorleir (del av den store leiren), samt to eksperter, i forbindelse med Libya-krisen.

September 2010 - mai 2011: Deltakelse i drift av teltleir for FN-personell i Pakistan etter store flommer. Kun personell, ikke materiell, i alt 10 personer i innsats.

Januar-oktober 2010: Teltleir til Haiti etter jordskjelvet, sammen med søsterorganisasjoner. Komplett teltleir og ca. 30 personer fra NST i innsats.

Januar-april 2008: Teltleir til Buale i Somalia for WFP, støtte i forbindelse med flyktningsituasjonen. Delvis gjenbruk teltleir fra Pakistan, samt ca. 20 medlemmer fra NST i innsats.

Oktober 2005 – våren 2006: To komplette teltleire til i Pakistan (Kashmir) etter kraftig jordskjelv. I alt rundt 30 personer fra NST var i innsats.

Desember 2004-våren 2005: To komplette teltleire til Sumatra i Indonesia etter tsunamien i sør-øst-Asia. Det ble opprettet to leire for hjelpearbeidere, i Banda Ache og i Calang, og i alt ca. 25 personer fra NST var i innsats.

Januar-april 2004: Innsats med én komplett teltleir til Bam i Iran etter kraftig jordskjelv. I alt rundt 10 personer fra NST var i innsats.

 

Innsatser Norwegian UNDAC Support (NUS) 2004 - 2014:

April 2014: Deltakelse i et forebyggende UNDAC-oppdrag til de palestinske områdene med én IKT-ekspert og relevant utstyr.

November 2013: Bistand til UNDAC på Filippinene etter orkanen Haiyan. To eksperter i innsats med relevant IKT-utstyr.

April/mai 2012: Støtte med IKT-ekspertise og -utstyr til FNs krisevurderingsteam (UNDAC) til Komorene etter flom, regn og ras våren 2012.

Mars 2011: Feltmessig IKT-støtte til FN i Tunisia forbindelse med Libya-krisen, med to eksperter og relevant utstyr.

November 2011: Deltakelse i et forebyggende UNDAC-oppdrag til Sri Lanka med en ekspert og relevant utstyr.

August-september 2010: Innsats til Pakistan i forbindelse med storflommer, én IKT-ekspert med relevant utstyr.

Februar-mars 2010: Forebyggende UNDAC-oppdrag til øystaten Komorene utenfor Afrika, én IKT-ekspert med relevant utstyr.

Januar-februar 2010: Støtte til FNs koordineringsarbeid i St. Domingo etter det store jordskjelvet på Haiti. Opprettelse av mottakssenter på flyplass, én IKT-ekspert med relevant utstyr. 12. januar.

Oktober 2009: Deltakelse på UNDAC-oppdrag til Filippinene i forbindelse med tyfonen Lupit. Én IKT-ekspert, tre uker.

September 2009: Deltakelse i UNDAC-oppdrag til Burkina Faso i Afrika etter flom som hadde rammet over 100 000 og skapt store ødeleggelser. Én IKT-ekspert med relevant utstyr.

September 2008: Deltakelse i UNDAC-oppdrag til øystaten Turks-Caicos i Karibia etter herjinger fra orkan. Én IKT-ekspert med relevant utstyr.

Mars-april 2009: Deltakelse i UNDAC-oppdrag til Namibia etter en større flom. Én IKT-ekspert med relevant utstyr.

September 2007: Deltakelse i UNDAC-oppdrag til Honduras for å støtte FNs arbeid etter en orkan. Én IKT-ekspert med relevant utstyr.

Juli 2007: Deltakelse i UNDAC-oppdrag til Pakistan etter store flommer i landet. Én IKT-ekspert med relevant utstyr.

Februar 2007: Deltakelse i forebyggende UNDAC-oppdrag til Laos i Asia. Én IKT-ekspert med relevant utstyr.

Mai-august 2006: Støtte til WFPs arbeid i Uganda med én IKT-ekspert.

Mai-juni 2006: Deltakelse i et UNDAC-oppdrag til Indonesia etter en jordskjelvkatastrofe på øya Java. To IKT-eksperter med relevant utstyr.

Oktober 2005: Deltakelse i et UNDAC-oppdrag til Guatemala i forbindelse med flom og jordskred. Én IKT-ekspert med relevant utstyr.

2004-2005: Deltakelse med IKT-støtte til et lengre IHP-ledet prosjekt til ulike steder i Sudan. To IKT-eksperter med relevant utstyr.

Desember 2004-januar 2005: Deltakelse i et UNDAC-oppdrag til Thailand etter tsunamien i Sør-øst-Asia. To IKT-eksperter med relevant utstyr.

September-oktober 2004: Deltakelse i en FN-innsats til Haiti etter den tropiske stormen Jeanne.