Informasjon til tjenestepliktige som var i innsats på feriedager

Tjenestepliktige som har utført tjeneste på feriedager kan kreve utsettelse av disse feriedagene overfor arbeidsgiver, jamfør ferieloven §9 punkt 3.

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor arbeidstaker utfører pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret eller i forbindelse med repetisjonsøvelse i Forsvaret. 

Faller plikttjeneste sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av de feriedager hvor plikttjeneste er blitt utført. 

Får du som tjenestepliktig innvilget krav om utsettelse av feriedager, skulle du i prinsippet ha vært i jobb disse dagene og vil derfor ha krav på godtgjøring for innsats i Sivilforsvaret. Krav om utsettelse av ferie er en sak mellom den enkelte tjenestepliktige og arbeidsgiver. Dersom ferie utsettes må tapt arbeidsinntekt/trekk i lønn dokumenteres som vanlig for å utløse godtgjøring. 

>> Lov om ferie (ferieloven) (Lovdata)