Sivilforsvarets innsats første halvår og sommerberedskap

Største innsatsen det første halve året har vært brannen på Ombo i Finnøy kommune i Rogaland. Innsatsen pågikk fra 27. mai til 18. juni, og Sivilforsvaret bistod med ca. 250 personer i ca. 8.000 timer.

Sivilforsvaret har det første halvåret i 2018 forsterket nød- og beredskapsetatene i 106 hendelser. Det har vært 2304 ansatte og tjenestepliktige som har vært i innsats i til sammen 26828 timer.

Det har vært hele 45 branner, hovedsakelig i mai og juni, som skiller seg ut i forhold til innsatstype denne gang. Mai måned var også den mest hektiske mai-måneden siden Sivilforsvaret begynte å registrere statistikk på denne måten i 2010.

De tjenestepliktige gjør en meget god og viktig innsats for samfunnet, og de får gode tilbakemeldinger fra bistandsanmoderne og innsatsledelsen til politiet og brann- og redningsvesenene. Dette bekrefter også sivilforsvarets innsatsrapporter.

Statistikken viser type hendelse pr. måned første halvår i perioden 2010 – 2018. Sivilforsvaret bistår i et bredt spekter av hendelser. De forskjellige årene under gir et godt bilde av de forskjellige utfordringene som har vært, enten i form av mye nedbør, stor skogbrannfare, eller andre årsaker.

Sivilforsvarets viktigste ressurs er de tjenestepliktige. Oversikten viser antall personer og antall innsatstimer fra 2012 - 2018 (2018 viser kun første halvår). Ca. 4.000 personer er i innsats hvert år, og av 8.000 tjenestepliktige så er dette forholdsvis mye, selv om flere av de samme har vært med i flere innsatser. 2014 og 2015 var "unntaksår" med stort antall personell og mange innsatstimer, hovedsakelig i forhold til flommen på Vestlandet og vinterbrannene i 2014, og migrasjonskrisen i 2015.

Sommerberedskap i Sivilforsvaret

Sivilforsvaret har 24/7 beredskapsvakt i alle sivilforsvarsdistriktene. På grunn av den store skogbrannfaren er det i tillegg etablert beredskapsvakt i Sivilforsvarsavdelingen i DSB (SIV), så de skal kunne understøtte distriktene på en best mulig måte og bidra til Sivilforsvarets nasjonale og regionale krisehåndtering.

Sivilforsvaret følger med på skogbrannindeksen, og de forskjellige varslene fra Metrologisk institutt og NVE, og deltar på samvirkemøter på direktoratsnivå og fylkesmannsnivå.

Forsterkningsmateriell har blitt flyttet til Rogaland og til Oslo for å øke beredskapen i forhold til den store skogbrannfaren. Videre har Sivilforsvaret lagret nasjonalt forsterkningsmateriell på sivilforsvarets sentrallager (SFSL) som kan flyttes ut ved behov. I tillegg er det etablert 6 mobile forsterkningsenheter (MFE) i henholdsvis Trondheim, Tromsø, Bergen, Oppland, Kristiansand og Bodø. Disse nasjonale ressursene har større kapasitet innenfor blant annet telt/lys/varme, store strømaggregater, samband, ATV og økt pumpekapasitet.

De siste dagene har Sivilforsvaret vært i skogbranninnsatser i Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt og i Buskerud sivilforsvarsdistrikt. Disse innsatsene startet i juli, og er ikke med i statistikken.

Vedlegg

Statistikk, første halvår 2018 (PDF)