Stort behov for et beredt sivilforsvar

I Sør-Norge skogbrannfaren fremdeles utfordrende og krevende, og det er viktig at beredskapen opprettholdes fremover. Tjenestepliktige oppfordres til innsats.

Sivilforsvaret har bidratt med personell og materiell i et stort antall branner frem til nå, bl.a. i Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark og Oppland. Jeg er imponert over den innsatsen som legges for dagen av hver enkelt tjenestepliktig kvinne og mann i Sivilforsvaret. Vår evne til å sideforflytte etatens operative avdelinger og andre ressurser, og å støtte hverandre på tvers av sivilforsvarsdistrikter og fylkesgrenser synes også å være god.

Slokking av skogbranner er meget krevende og stiller naturlig nok krav til god koordinering av ressurser, slik som helikopter, brannvesen, Sivilforsvaret og andre ressurser som settes inn. Men, selv med god koordinering og tilstrekkelig ressurstilgang, er innsatsen hver enkelt gjør på bakken avgjørende for sluttresultatet og her gjør dere tjenestepliktige en uvurderlig innsats i både krevende terreng og i en utfordrende varme, både fra brannene og solen.

Vi er nå inne i sommerferietid i Norge, hvor naturlig nok en betydelig andel av både tjenestepliktige, ansatte i Sivilforsvaret, brannmenn og andre er vanskelig tilgjengelig. Også i Sivilforsvaret påvirkes vi av dette og vi utfordres i forhold til tilgang på tilstrekkelig med personell til alle brannene som herjer. Samtidig er det også slik at de som nå har vært i innsats, gjerne flere ganger, har behov for avlastning og for å være klar til nye innsatser. Min oppfordring går derfor til dere tjenestepliktige som så langt ikke har vært innkalt til innsats, eller som av ulike årsaker ikke har hatt mulighet til å delta i innsatsene, om å stille opp om dere blir innkalt. Skogbrannfaren er fortsatt meget høy, og behovet for et Sivilforsvar med volum og utholdenhet er stort!

Med hilsen

Arnstein Pedersen

Fung. avd.dir.

Sivilforsvarsavdelingen, DSB