Rekordår for Sivilforsvaret

Sivilforsvaret la ned hele 93 721 innsatstimer i 2018. Det er klar ny rekord. Totalt kostet innsatsene til Sivilforsvaret cirka 26 millioner kroner. Store deler av disse midlene ble tilført via en ekstraordinær bevilgning høsten 2018, grunnet stort omfang av skogbranner.

Våren og sommeren 2018 ble den mest krevende skogbrannsesongen noensinne og Sivilforsvaret bistod ved 120 skogbranner. Sivilforsvaret hadde personell i skogbranninnsats hver eneste dag i juli. Troms er det eneste fylket hvor det ikke var skogbranninnsats med Sivilforsvarets mannskaper.

Tidenes skogbrannsommer

– Mannskapene som slukket skogbrannene hadde lange, slitsomme og utfordrende dager i svært krevende terreng og i varmt vær. Jeg er stolt av den innsatsen som tjenestepliktige kvinner og menn og fast ansatte i Sivilforsvaret utførte. Sivilforsvarets volum og utholdenhet bidro sterkt til slokkingen av svært mange skogbranner, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

På grunn av ferietid var det også behov for å flytte mannskaper og materiell på tvers av fylkesgrenser for å bistå i mange av skogbrannene. Den største innsatsen i 2018 var skogbrannen i Bykle i Aust-Agder med 12 194 innsatstimer.

6 841 mannskaper i Sivilforsvaret la ned 93 721 innsatstimer i 2018. Til sammenligning er gjennomsnittet siden 2010 på 3 803 personer i innsats og 42 365 innsatstimer i året.

– Tilbakemeldingene vi får, er at de tjenestepliktige mannskapene våre er pålitelige og gjør en solid jobb. Noe av fortrinnene til Sivilforsvaret er at vi kommer med trente og organiserte mannskaper, som er vant med å forholde seg til ulike typer av hendelser og krisesituasjoner, sier Daae.

Større bredde

Bredden i innsatser var stor i 2018. Sivilforsvaret var i innsats ved blant annet skogbranner, leteaksjoner, flom, bortfall av strøm og telekommunikasjon, fregattulykken, flyulykker, togulykke, bombefunn, og alvorlig kriminalitet. Leveranser innenfor vakthold, sikring, samband og kommunikasjon, telt, lys og varme er blant oppdragene som har økt de senere årene.

– Sivilforsvaret ble brukt i mange ulike sammenhenger i fjor. Det viser breddekompetansen i etaten og hvilket samfunnsbehov Sivilforsvaret dekker når små og store kriser oppstår. Totalt kostet innsatsene til Sivilforsvaret i 2018 cirka 26 millioner kroner, mens gjennomsnittet siden 2010 er på 11,5 millioner kroner i året, sier Daae.

Nasjonale mobile forsterkningsenheter

Sivilforsvaret har i perioden 2015-2018 etablert seks nasjonale mobile forsterkningsenheter, som kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har bevilget penger til etableringen.

– De nye operative avdelingene består av håndplukkede mannskaper og utgjør et viktig bidrag ved blant annet store branner, flommer, ekstremvær og naturkatastrofer, sier Daae.

Raske fakta om innsatsåret 2018:

Sivilforsvarets 281 innsatser i 2018:

Type hendelse Antall innsatser
Skogbrann, gress og lyngbranner 120
Søk etter savnede personer 79
Bygningsbrann 16
Flom og oversvømmelse 13
Industribranner 6
Bistand ved Veslemannen 6
Svikt i vannforsyningen 5
Radioaktivitet 3
Svikt i strømforsyning 3
Storm og uvær 3
Snøskred 3
Flyulykker 3
Bistand ved kriminalsaker 3
Infrastruktur og bygninger 3
Sprengningsfare og bombefunn 2
Jord- og leirskred 2
Inntrengning av vann 2
Utlån av materiell 2
Togulykke 1
Skredfare 1
Bistand til Forsvaret 1
CBRNE 1
Annen kommunal bistand 1

Materiell som er benyttet i innsats i 2018

Type materiell Antall innsatser
Sambandsmateriell 190
Brannmateriell 130
Aggregat og lysutstyr 90
Forpleiningsutstyr 82
ATV 61
Telt 58
Redningsmateriell 27
Sanitetsmateriell 23
Ordensmateriell 10
Sikringsutstyr 7
Snøscooter 4
Båt 2
Mobil renseenhet 2
Radiac materiell 2
Annet CBRNE-materiell 2
Annet 46

Illustrasjonsbilder som kan brukes til saken finnes på Flickr

Pressehenvendelser rettes til:

Pressevakt DSB

992 52 000

pressevakt@dsb.no