Foto: Stian Olberg, DSB

272 oppdrag for Sivilforsvaret i 2021

I 2021 hadde Sivilforsvaret 272 oppdrag. 115 av dem var håndtering av koronapandemien. Til sammen var 4 165 mannskaper i innsats i 52 594 timer.

Sivilforsvaret, som er underlagt DSB, er til for å beskytte sivilbefolkningen og er en viktig aktør i samfunnssikkerhetsarbeidet. Mannskapene har breddekompetanse som gjør at de kan brukes ved små og store oppdrag når kriser oppstår.

Sivilforsvaret og covid-19
I 2021 deltok rundt 1 600 mannskaper og ansatte i Sivilforsvaret i 115 koronaoppdrag, og de la ned cirka 20 700 arbeidstimer.

Sivilforsvaret har bistått med telt til sykehus og legevakter i forbindelse med prøvetaking og etablert renseplasser for blant annet ambulanse og politi.

Sivilforsvaret har også bistått med informasjon til innbyggerne, etablering og drift av kommunale vaksinestasjoner, kontroll og prøvetaking ved grenser i nært samarbeid med helsepersonell, vakthold og sikring og utvikling av systemer for å følge opp innreisende til Norge. Sivilforsvaret har i hovedsak støttet kommunene i deres håndtering.

Godt organiserte mannskaper
De første månedene i 2021, deltok Sivilforsvaret i flere innsatser i forbindelse med tørke og vannmangel i Nordland. Sivilforsvaret støttet flere kommuner med svikt i vannforsyning. Innsatsene foregikk i streng kulde, og var krevende både for folk og materiell.

I 2021 ble Sivilforsvaret brukt i mange ulike sammenhenger. I tillegg til koronaoppdragene ble mannskapene kalt ut til blant annet leteaksjoner, skogbranner, svikt i vannforsyningen, branner i boliger og industri, flom, uvær og svikt i strømforsyning.

Sivilforsvarets store fortrinn er at de er godt organiserte med trente mannskaper over hele landet. I tillegg har Sivilforsvaret seks nasjonale mobile forsterkningsenheter som kan sendes rundt i landet ved større hendelser.

Raske fakta om innsatsåret 2021
– Sivilforsvaret la ned 52 594 arbeidstimer i 2021. Gjennomsnittet de ti siste årene er på 45 129 timer og rekordåret er 2018 med hele 93 721 timer (tørkesommeren med mange skogbranner).

– I 2021 var 4 165 personer i Sivilforsvaret i innsats (tjenestepliktige og ansatte). Gjennomsnittet de ti siste årene er på 4 259 personer og rekordåret er 2018 med hele 6 841 personer.

– I 2021 var kostnaden for Sivilforsvarets oppdrag på 14,3 millioner kroner. Gjennomsnittet de ti siste årene er 13,5 millioner kroner og rekordåret er 2018 med 26,1 millioner kroner.

– Det var 272 oppdrag i 2021. Gjennomsnittet de ti siste årene er 221 oppdrag og rekordåret er 2014 med 291 oppdrag.

– Flest oppdrag er knyttet til pandemien covid-19 (115), nest flest er knyttet til søk etter savnede personer (54).

– Det var kommuner som ba om bistand flest ganger med 129, politiet fulgte deretter med 80.

– Januar var måneden med flest oppdrag med 36, mens oktober var måneden med færrest oppdrag med 8.

– Sivilforsvaret inngår i landets atomberedskap og utfører rutinemessige målinger av bakgrunnsstråling for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Målingene danner grunnlag for å se endringer over tid og foretas på flere hundre faste målepunkter over hele landet. Det ble i 2021 foretatt 871 referansemålinger.

– Sivilforsvaret avslo 16 oppdrag i 2021. Syv avslag skyldes manglende hjemmelsgrunnlag for å bruke tjenestepliktige, fem i forbindelse med mangel på materiell og fire av andre årsaker. Andre årsaker kan være at man sammen med den som har bedt om støtte har funnet andre og bedre løsninger.

Sivilforsvarets 272 innsatser i 2021
Koronapandemien: 115
Leteaksjoner: 54
Skogbranner, gress- og lyngbranner: 24
Svikt i vannforsyning: 15
Bygningsbrann: 10
Flom og oversvømmelse: 8
Utlån av materiell: 6
Svikt i EKOM: 6
Industribranner: 5
Storm og uvær: 4
Vann og kloakk: 4
Radioaktivitet: 4
Nødnett: 3
Flyktninger/migrasjon: 2
Arrangementer: 2
Svikt i strømforsyning: 1
Brann i søppeldeponi: 1
Helikopterstyrt: 1
Flystyrt: 1
Annet: 6

Hvem som har bedt om bistand fra Sivilforsvaret i 2021
Kommuner: 131
Politi: 67
Brann- og redningsvesen: 43
Sivilforsvaret: 12
DSB: 4
Statsforvalter: 3
Helse: 3
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: 2
Hovedredningssentralen: 2
Privat/bedrift: 2
Kriminalomsorgen: 1
Tollvesenet: 1
Mattilsynet: 1

Kort om Sivilforsvaret
Sivilforsvaret, som er en del av DSB, er statens forsterkningsressurs over hele landet. Ved ulykker, flom, skred, brann, pandemi og andre hendelser, bistår Sivilforsvaret nød- og beredskapsetatene. I store kriser og krig har Sivilforsvaret oppgaver knyttet til varsling, tilfluktsrom, evakuering og beskyttelse av befolkningen. Sivilforsvaret er inndelt i 20 distrikter og har en styrke på til sammen 8 000 tjenestepliktige kvinner og menn.

 

>> Bilder av Sivilforsvaret på vår Flickr-konto

>> Her finner du de lokale sivilforsvarsdistriktene

>> Oppdrag i 2020

>> Oppdrag i 2019

>> Oppdrag i 2018

>> Oppdrag i 2017