Avklaringer om tilfluktsrom etter ny stortingsmelding

Meld. St. 5 (2020-2021) nevner innretningen av sivile beskyttelsestiltak i fremtiden. DSB ønsker å presisere at reglene for pliktig vedlikehold av tilfluktsrom, samt godkjenning og tilsyn gjelder fortsatt, inntil eventuell ny ordning er på plass og vedtatt av Stortinget.

Bakgrunn
I Meld. St. 5 (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden står det følgende:

"Regjeringen har besluttet at innretningen av fremtidige sivile beskyttelsestiltak skal baseres på tre hovedtiltak; rettidig befolkningsvarsling med høy dekningsgrad, hensiktsmessig evakuering til trygge oppholdssteder og egenberedskap."

 Regjeringen sier videre i meldingen: 
"Det er imidlertid behov for trygge oppholdssteder for befolkningen i hele krisespekteret, dersom evakuering er nødvendig. Justis- og beredskapsdepartementet vil gi DSB i oppdrag, i samarbeid med relevante aktører, å vurdere og foreslå kriterier for trygge oppholdssteder for befolkningen ved evakuering i hele krisespekteret. Som del av dette arbeidet skal det særskilt vurderes å videreføre tilfluktsrom med høy beskyttelsesevne i spesielt utsatte områder. Tilfluktsromordningen i sin nåværende form avvikles når det er etablert ny ordning for trygge oppholdssteder for befolkningen i hele krisespekteret."

Omtalen i stortingsmeldingen har ført til spørsmål fra tilfluktsromeiere, konsulenter på tilfluktsrom og leverandører av tilfluktsromutstyr knyttet til dagens forvalting av tilfluktsromordning. DSB ved Sivilforsvaret ser derfor behov for å gi en felles entydig avklaring.

Endring om tilfluktsrom - justering av frist
Tilfluktsrom er ett av flere beskyttelsestiltak for sivilbefolkningen i krig. Det er ingen endringer i lover og forskrifter for tilfluktsrom før eventuell ny ordning er på plass, og et vedtak i Stortinget er fattet. Det vil blant annet si at:

Det er sendt ut en melding til alle som går tilsyn av tilfluktsrom om at frist på pålegg om utbedringer etter tilsyn skal være minimum tre år. Men Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) kan ha kortere frister, dersom utbedringene etter pålegg har betydning for vern av industrien i fred.

Hovedargumentet for endringen er at det pågående arbeidet om ny tilfluktsromordning vil kunne gi føringer for hvilke tilfluktsrom som skal videreføres i ny ordning. Dato for utbedringer etter pålegg ved tilsyn er derfor justert med en frist i tråd med tidspunktet for når forventet avklaring knyttet til en eventuell ny ordning er på plass.

Søknader til Sivilforsvaret sendes til postmottak@dsb.no