Bruk av sivilforsvarspersonell

Her er informasjon om når og hvordan Sivilforsvarets tjenestepliktige kan yte bistand.

Hva er hjemmelsgrunnlaget for bruk av tjenestepliktige?

Bruk av tjenestepliktige er hjemlet i sivilbeskyttelsesloven. Sivilforsvaret skal planlegge og iverksette tiltak for beskyttelse av sivilbefolkningen, miljø og materielle verdier ved blant annet uønskede hendelser i fredstid. Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs, og skal blant annet bistå nød- og beredskapsetatene med personell og materiell i forbindelse med skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak. 

Se DSBs veileder Bruk av Sivilforsvarets tjenesteplikt i fredstid

Kan tjenestepliktige bli bedt om å utøve makt mot norske borgere?

Tjenestepliktige har ikke hjemmel til å utøve makt mot personer. Det er en politioppgave. Sivilforsvaret kan bistå politiet ved bruk av andre virkemidler, f.eks. gi informasjon, be personer å reise ned fra fjellet hvis det skulle bli aktuelt mv.

Gjelder karantenereglene for tjenestepliktige?

Alle ansatte og tjenestepliktige i Sivilforsvaret omfattes av de nasjonale retningslinjer for karantene som helsemyndighetene har besluttet.  Det gis ikke unntak fra disse retningslinjene.

Hvorfor brukes ikke de tjenestepliktige mer?

Tjenestepliktige og ansatte i Sivilforsvaret er i innsats i forbindelse med koronaepidemien. Det er primæretatene og de ansvarlige forvaltningsnivåene som primært håndterer det som skal gjøres. Planlagte oppgaver søker primæretatene å løse selv, eventuelt med bistand fra blant andre Sivilforsvaret.  

Situasjonen endrer seg nå fra dag til dag, og det blir gjort løpende vurderinger knyttet til hvilken bistand Sivilforsvaret skal yte.

Hvorfor bruker man frivillige i stedet for Sivilforsvaret?

Ulike aktører, som Sivilforsvaret, Heimevernet og frivillige organisasjoner, har ulik kompetanse og tilstedeværelse. Det kan føre til at Heimevernet løser et oppdrag ett sted, mens Sivilforsvaret løser tilsvarende oppdrag et annet sted. I andre situasjoner kan man oppleve at frivillige, Sivilforsvaret og Heimevernet løser ulike oppgaver på samme sted etter hva man har kompetanse og utrustning til. Sivilforsvaret har løpende dialog både med de lokale og nasjonale myndigheter for å sikre en forsvarlig bruk av ressursene.

Kan jeg tjenestegjøre i Sivilforsvaret?

For å kunne tjenestegjøre i Sivilforsvaret må man være pålagt tjenesteplikt og ha gjennomført grunnutdanning. For tiden kan vi ikke benytte frivillig personell eller foreta opplæring av nyrekrutterte. Dersom du ønsker å bidra i håndtering av koronaepidemien, oppfordrer vi deg til å kontakte din hjemkommune for å tilby din assistanse.

Hva er kontinuitetsplanlegging?

Kort fortalt er det virksomheters planlegging for en situasjon som fører til høyt personellfravær og bortfall av andre innsatsfaktorer virksomheten er avhengig av. Det kan oppstå akutte hendelser enten det er i forbindelse med den nåværende virussituasjonen eller uavhengig av denne. Alle beredskapsaktører planlegger for dette og vil unngå å bruke opp ressurser som kan bli avgjørende ved akutte hendelser senere.

Dersom du ønsker mer informasjon om dette temaet, gir DSBs veileder i kontinuitetsplanlegging utfyllende informasjon. Veilederen gir praktiske råd om hvordan virksomheter kan opprettholde produksjonen av varer og tjenester ved alvorlige hendelser som rammer samfunnet og virksomheten.

DSBs veileder i kontinuitetsplanlegging