Bruk av sivilforsvarspersonell

Her er informasjon om når og hvordan Sivilforsvarets tjenestepliktige kan yte bistand.

Hva er hjemmelsgrunnlaget for bruk av tjenestepliktige?

Bruk av tjenestepliktige er hjemlet i sivilbeskyttelsesloven. Sivilforsvaret skal planlegge og iverksette tiltak for beskyttelse av sivilbefolkningen, miljø og materielle verdier ved blant annet uønskede hendelser i fredstid. Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs, og skal blant annet bistå nød- og beredskapsetatene med personell og materiell i forbindelse med skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak. 

Se DSBs veileder Bruk av Sivilforsvarets tjenesteplikt i fredstid

Kan tjenestepliktige bli bedt om å utøve makt mot norske borgere?

Tjenestepliktige har ikke hjemmel til å utøve makt mot personer. Det er en politioppgave. Sivilforsvaret kan bistå politiet ved bruk av andre virkemidler, f.eks. gi informasjon, be personer å reise ned fra fjellet hvis det skulle bli aktuelt mv.

Hvorfor brukes ikke de tjenestepliktige i flere innsatser?

Tjenestepliktige og ansatte i Sivilforsvaret er i innsats i forbindelse med koronaepidemien. Det er primæretatene og de ansvarlige forvaltningsnivåene som primært håndterer det som skal gjøres. Planlagte oppgaver søker primæretatene å løse selv, eventuelt med bistand fra blant andre Sivilforsvaret.  

Situasjonen endrer seg nå fra dag til dag, og det blir gjort løpende vurderinger knyttet til hvilken bistand Sivilforsvaret skal yte.

Hvorfor bruker man frivillige i stedet for Sivilforsvaret?

Ulike aktører, som Sivilforsvaret, Heimevernet og frivillige organisasjoner, har ulik kompetanse og tilstedeværelse. Det kan føre til at Heimevernet løser et oppdrag ett sted, mens Sivilforsvaret løser tilsvarende oppdrag et annet sted. I andre situasjoner kan man oppleve at frivillige, Sivilforsvaret og Heimevernet løser ulike oppgaver på samme sted etter hva man har kompetanse og utrustning til. Sivilforsvaret har løpende dialog både med de lokale og nasjonale myndigheter for å sikre en forsvarlig bruk av ressursene.

Kan jeg tjenestegjøre i Sivilforsvaret?

For å kunne tjenestegjøre i Sivilforsvaret må man være pålagt tjenesteplikt og ha gjennomført grunnutdanning. For tiden kan vi ikke benytte frivillig personell eller foreta opplæring av nyrekrutterte. Dersom du ønsker å bidra i håndtering av koronaepidemien, oppfordrer vi deg til å kontakte din hjemkommune for å tilby din assistanse.

Hva er kontinuitetsplanlegging?

Kort fortalt er det virksomheters planlegging for en situasjon som fører til høyt personellfravær og bortfall av andre innsatsfaktorer virksomheten er avhengig av. Det kan oppstå akutte hendelser enten det er i forbindelse med den nåværende virussituasjonen eller uavhengig av denne. Alle beredskapsaktører planlegger for dette og vil unngå å bruke opp ressurser som kan bli avgjørende ved akutte hendelser senere.

Dersom du ønsker mer informasjon om dette temaet, gir DSBs veileder i kontinuitetsplanlegging utfyllende informasjon. Veilederen gir praktiske råd om hvordan virksomheter kan opprettholde produksjonen av varer og tjenester ved alvorlige hendelser som rammer samfunnet og virksomheten.

DSBs veileder i kontinuitetsplanlegging

Kan nødetatene, f.eks. brann- og redningsvesenet, få forhåndsgodkjenning om bistand fra Sivilforsvaret i form av personellressurser eller materiell? (08.04.2020)

Sivilforsvaret kan ikke binde opp ressurser eller gi forhåndsgodkjenning. Dette gjelder både ved covid-19 og ellers.

Sivilforsvarets oppgaver og ansvar følger av sivilbeskyttelsesloven. Sivilforsvaret skal blant annet bistå nød- og beredskapsaktørene med personell og materiell i forbindelse med skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak. Når det oppstår et behov for bistand fra Sivilforsvaret, skal anmodning om dette rettes skriftlig til sivilforsvarsdistriktet. Det gjøres så en vurdering og tas en avgjørelse om Sivilforsvaret kan yte bistand og på hvilken måte.

I avgjørelsen om det kan ytes bistand i den aktuelle situasjonen skal det vurderes om oppdraget er i samsvar med sivilbeskyttelsesloven, og om Sivilforsvaret har nødvendig materiell tilgjengelig, tilstrekkelig personellressurser for å løse oppdraget og om de tjenestepliktige har tilstrekkelig opplæring for det aktuelle oppdraget.

Et overordnet prinsipp for prioritering av ressurser er at lokale og private/sivile ressurser bør brukes når det er mulig, dvs. at det er viktig at andre ressurser i markedet søkes brukt før statlige ressurser som finnes i Sivilforsvaret og Forsvaret.

Vi viser for øvrig til dsb.no der det legges ut mer informasjon om spørsmål knyttet til brann- og redningsvesenet og behov for mannskap, mv.