Barnepass

Har tjenestepliktige i Sivilforsvaret rett til barnepass når de kalles ut til tjeneste? (oppdatert 19.03.20)

Tjenestepliktige som er kalt inn til tjeneste er definert som en kritisk samfunnsfunksjon. Hvis man har barn under 12 år og har aleneomsorg, eller begge foresatte jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, kan det være du kvalifiserer til å få barnepass.

>> Se listen over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole på Regjeringen.no.

Det er kommunene og eiere av private barnehager som foretar en selvstendig vurdering av den enkelte person som ber om barnehage-/skoleplass.

Listen er først og fremst ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage- og skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Oversikten er ikke uttømmende, og den kan endres. Behovet for endringer vil fortløpende bli vurdert. Det vil kunne bli aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til skole-/barnehageplass.

Hvordan dokumentere at man er tjenestepliktig i Sivilforsvaret?

Trenger du dokumentasjon på at du er tjenestepliktig i Sivilforsvaret, kan ditt sivilforsvarsdistrikt utstede dette.