Samfunnskritisk virksomhet

Sivilforsvaret er virksomhet med samfunnskritisk funksjon (samfunnskritisk virksomhet)

Det er viktig å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Begrepet kritiske samfunnsfunksjoner er definert som de funksjoner som er nødvendige for å ivareta befolkningens og samfunnets grunnleggende behov. Med utgangspunkt i de 14 kritiske samfunnsfunksjonene som fremgår i rapporten Samfunnets kritiske funksjoner fra DSB (2016), har departementene utarbeidet en liste som skal bidra til å tydeliggjøre hvilke typer virksomheter og personellgrupper som er sentrale for å opprettholde driften av kritiske samfunnsfunksjoner.

Sivilforsvaret ivaretar viktige lovpålagte oppgaver etter sivilbeskyttelsesloven og er definert som en virksomhet som skal opprettholde driften av kritiske samfunnsfunksjoner. Regjeringens liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon.

Sivilforsvarets oppgave er blant annet å beskytte sivilbefolkningen ved uønskede hendelser i fredstid. Sivilforsvaret har en viktig oppgave i forbindelse med håndteringen av Covid-19, og bistår for eksempel nød- og beredskapsaktørene.

Jeg er tjenestepliktig i Sivilforsvaret og ansatt i virksomhet som ivaretar samfunnskritisk funksjon. Kan jeg bli innkalt til tjeneste i Sivilforsvaret nå? (Oppdatert 29.05.2020)

Tjenestepliktige i Sivilforsvaret som er ansatt i virksomhet som ivaretar samfunnskritisk funksjon, kan gis midlertidig fritak fra tjenesteplikten. Dette er regulert i forskrift om midlertidig fritak fra tjeneste for tjenestepliktige i Sivilforsvaret § 3.

Virksomheten må stå på regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner eller være registrert hos Forsvarets personell og vernepliktssenter som samfunnskritisk virksomhet etter vernepliktsforskriften § 65. I tillegg må den ansatte ha en kritisk funksjon i virksomheten.

§ 3 er en "kan" bestemmelse og søknaden kan derfor avslås selv om virksomheten står på regjeringens liste og den ansatte har en kritisk funksjon i virksomheten. Sivilforsvaret ivaretar lovpålagte oppgaver etter sivilbeskyttelsesloven, og både Sivilforsvaret som sådan og tjenestepliktige i innsats er definert som en samfunnskritisk funksjon. Ved behandling av søknad vil personellbehovet i Sivilforsvaret tillegges stor vekt.

Søknad om midlertidig fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret på grunn av samfunnskritisk funksjon, sendes til SKV@dsb.no. Det er virksomheten, og ikke den ansatte, som kan søke.

>> Søknadsskjema  om midlertidig fritak for ansatte som ivaretar samfunnskritisk funksjon

>> Klageskjema for avslag på søknad om fritak SKV-virksomhet


Så lenge saken er under behandling må den tjenestepliktige møte til de kurs, øvelser og innsatser vedkommende blir innkalt til.