Samfunnskritisk virksomhet

Begrepet kritisk samfunnsfunksjon er definert som de funksjoner som er nødvendige for å ivareta befolkningens og samfunnets grunnleggende behov. Grunnleggende behov ble igjen definert som «mat, vann, varme, trygghet og lignende». (Kilde NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst) (oppdatert 20.05.20)

Sivilforsvaret er virksomhet med samfunnskritisk funksjon


Sivilforsvarets oppgave er å beskytte sivilbefolkningen ved blant annet uønskede hendelser i fredstid. Sivilforsvaret har en viktig oppgave i forbindelse med håndteringen av covid-19, og er i en rekke innsatser for å bistå nød- og beredskapsaktørene. Sivilforsvaret er å anse som en virksomhet med kritisk samfunnsfunksjon, og tjenestepliktige som er beordret til innsats i Sivilforsvaret er på Regjeringens liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon. Denne listen er utarbeidet med utgangspunkt i de samfunnskritiske funksjoner som fremgår i rapporten "Samfunnets kritiske funksjoner" (2016) fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Jeg er tjenestepliktig i Sivilforsvaret og ansatt i virksomhet som ivaretar samfunnskritisk funksjon. Kan jeg bli innkalt til innsats i Sivilforsvaret nå? (Oppdatert 20.05.2020)

Tjenestepliktige i Sivilforsvaret som er ansatt i virksomhet som ivaretar samfunnskritisk funksjon, kan gis midlertidig fritak fra tjenesteplikten. Dette er regulert i forskrift om midlertidig fritak fra tjeneste for tjenestepliktige i Sivilforsvaret § 3.

Virksomheten må stå på regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner eller være registrert hos Forsvarets personell og vernepliktssenter som samfunnskritisk virksomhet etter vernepliktsforskriften § 65. I tillegg må den ansatte ha en samfunnskritisk funksjon/nøkkelrolle i virksomheten.

Det understrekes at § 3 er en "kan" bestemmelse og søknaden kan avslås selv om virksomheten står på regjeringens liste og den ansatte har en kritisk funksjon i virksomheten. Sivilforsvaret ivaretar lovpålagte oppgaver etter sivilbeskyttelsesloven, og både Sivilforsvaret som sådan og tjenestepliktige i innsats er definert som en samfunnskritisk. Ved behandling av søknad vil personellbehovet i Sivilforsvaret tillegges stor vekt.

Søknad om midlertidig fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret på grunn av samfunnskritisk funksjon, sendes til SKV@dsb.no

>> Søknad om midlertidig fritak for ansatte i virksomhet som ivaretar samfunnskritisk funksjon

>> Klageskjema for avslag på søknad om fritak SKV-virksomhet

Så lenge saken er under behandling må den tjenestepliktige møte til de kurs, øvelser og innsatser vedkommende blir innkalt til.  

Jeg er ansatt i en av nødetatene eller innen helse- og omsorg. Kan jeg bli innkalt til tjeneste i Sivilforsvaret nå? (Oppdatert 20.05.2020)

På grunn av utbruddet av Covid-19 har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap besluttet at tjenestepliktige som er ansatt i virksomheter omfattet av "Helse og omsorg" i listen over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell, ikke kalles inn til tjeneste og trenger derfor ikke å søke om fritak.

Polititjenestepersoner og ansatte i brann- og redningsvesenet kan etter søknad fra arbeidsgiver gis midlertidig fritak fra tjeneste. Dette er regulert i forskrift om midlertidig fritak fra tjeneste for tjenestepliktige i Sivilforsvaret § 4.

Arbeidsgiver skal skriftlig søke om fritak og i søknaden skal det legges ved opplysninger og dokumentasjon som viser at den tjenestepliktige er ansatt i nødetatene. Søknad om midlertidig fritak for fra tjeneste i Sivilforsvaret for polititjenestepersoner og ansatte i brann- og redningsvesenet skal sendes til SKV@dsb.no. Det er ikke utarbeidet et eget søknadskjema for denne gruppen.