Smittevern og oppfølging av personell i innsats

Hva gjør jeg hvis jeg får koronalignende symptomer etter at jeg har vært i innsats? Har jeg plikt til å varsle distriktet? (07.04.2020)

Opplysningsplikt ved symptomer på smitte av Covid-19: Tjenestepliktige som har symptomer på smitte av Covid-19 i etterkant av SF-tjeneste, skal opplyse eget distrikt snarest.

Sivilforsvarsdistriktene må informere alle egne tjenestepliktige om plikten til å informere distriktet dersom de har symptomer på smitte. Videre medisinsk oppfølging av personer som mistenker smitte gjøres hos egen fastlege eller helseforetak. 

Smittevernloven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen. Les om inkubasjonstid og smitte her: https://helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-inkubasjonstid#Inkubasjonstid-og-symptomer

Folkehelseinstituttet (FHI) kartlegger utbredelse av smitte. Du kan registrere deg her hvis du har symptomer som kan skyldes Covid-19: https://minhelse.helsenorge.no/skjemautfyller?Query=Questionnaire/302

Gjelder karantenereglene for tjenestepliktige?
Alle ansatte og tjenestepliktige i Sivilforsvaret omfattes av de nasjonale retningslinjer for karantene som helsemyndighetene har besluttet.  

Er det trygt å være i innsats nå? (oppdatert 20.03.20)
Helse, miljø og sikkerhet for vårt innsatspersonell er noe av det viktigste vi jobber med nå. Det er helt avgjørende å beskytte ansatte og tjenestepliktige, og forhindre smitte for å opprettholde operativ evne og utholdenhet.

Pasientbehandling utføres ikke av Sivilforsvaret, dette gjøres av helsepersonell. Vi følger likevel oppdaterte smitteverntiltak fra Folkehelseinstituttet for å minimere risiko for smitte. Personell i eller på vei til innsats vil få nødvendig beskyttelsesutstyr og konkrete instruksjoner om hvordan man forhindrer smitte ved innsats.

>> Smitteverntiltak for innsatspersonell (PDF)

>> Korona – 8 steg for å forebygge virus

Hvordan følges innsatspersonellet opp under og etter innsats?
Det jobbes aktivt med å ta vare på innsatspersonell som nå kalles ut til innsats, og som kanskje selv opplever usikkerhet rundt egen jobb, økonomi og frykt for sykdom. Sivilforsvaret har etablerte rutiner for psykososial oppfølging av ansatte og tjenestepliktige som ivaretas av både dedikerte ansatte i distriktene og ansvarlig befal.

Filmer om smitteverN

Her finner du tre filmer relatert til smittevern. Først en hilsen fra sjef Sivilforsvaret, dernest to instruksjons-/informasjonsfilmer om henholdsvis oppsett av renseplass og prosessen med å gå gjennom IRP og de forskjellige momentene.