Opplæring av mannskap i mobile forsterkningsenheter (MFE 10)

Sivilforsvaret har seks mobile forsterkningsenheter (MFE) som kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser.

De mobile forsterkningsenhetene er satt opp med to avdelinger. Den ene avdelingen spesialiserer seg på telt, lys, varme, samband og strøm, mens den andre avdelingen spesialiserer seg på stor pumpekapasitet for brannslokking, lensing og transport utenfor vei.

Hver avdeling er satt opp med 24 tjenestepliktige. Avdelingene er en del av den ordinære sivilforsvarsstyrken på 8 000 tjenestepliktige og 250 fast ansatte.

Innhold

Hovedområdene i opplæringen er inndelt i fagområdene:

Hovedmål

Kursets hovedmål er at den tjenestepliktige etter endt kurs skal inneha tilstrekkelig kompetanse til å utøve funksjon som mannskap i mobil forsterkningsenhet MFE 1 eller MFE 2. Innenfor hvert fagområde er målet med opplæringen at den tjenestepliktige evner praktisk utøvelse av tilegnet kompetanse. Kompetanse omfatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Opptakskrav

Alt personell skal tilfredsstille de helsemessige krav som stilles for tjenestegjøring i Sivilforsvaret, jf Personellbestemmelser for Sivilforsvaret (PSF) kapittel 8. Elektrikere skal inneha fagbrev, jf. FEK § 6, 1. ledd. Personellet skal fortsatt jobbe som elektrikere, og ha minimum 3 års praksis som elektriker. Arbeidsgiver stiller krav til at elektrikere, og personellet skal kunne dokumentere gjennomførte årlige kurs i henhold til krav i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE-forskriften). Dokumentasjon på slik opplæring skal kunne fremvises. Sjåfører i MFE skal inneha førerkort klasse CE.

Kursets varighet

For personell i mobil forsterkningsenhet MFE 1 og MFE 2 er grunnkurs av to ukers varighet (MFE 10). Spesialisering er en del av grunnopplæringen.

Administrative forhold

Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Normalt får du fri på ettermiddagen/ kvelden og i helgene.