Lønn og godtgjørelser

Lønn fra arbeidsgiver under sivilforsvarstjeneste

For ansatte i staten henvises til Hovedtariffavtalen for staten § 21
For ansatte i kommunene henvises til Hovedtariffavtale i KS sentralt § 9
For ansatte i Oslo kommune gjelder det en egen hovedtariffavtale. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

For ansatte i privat sektor er det opp til arbeidsgiver selv å bestemme om det utbetales lønn under tjeneste i Sivilforsvaret.

Godtgjøring for tapt arbeidsinntekt

Tjenestepliktige kan kreve å få dekket tapt arbeidsinntekt som følge av gjennomføringen av tjeneste Sivilforsvaret med inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (1 G er per 1. mai 2019 kr 99 858 per år). Tapt arbeidsinntekt beregnes ut ifra normalarbeidstid inntil 100 % stilling. Gjelder også arbeidsledighetstrygd.

Tapt arbeidsinntekt må dokumenteres av arbeidsgiver på skjema  "Bekreftelse på tapt arbeidsinntekt" som du finner nederst på siden. På dette skjema finner du også mer informasjon.

DAGSATSER FOR BEFAL OG MANNSKAP (per 01.05.2019):

MANNSKAP   BEFAL  
Tjenestetillegg 200,-  Tjenestetillegg 200,-
Ulempetillegg (kun ved innsats) 399,- Ulempetillegg (kun ved innsats) 399,- 
LEDERTILLEGG      
Leder 300,-     
Nestleder 200,-    
Lagfører 100,-    
Nestlagfører 50,-    

Tjenestetillegg

Alle tjenestepliktige får tjenestetillegg per påbegynt døgn. Tjenestetillegget er ment å dekke utgifter til nødvendig forbruksartikler som ikke utleveres fra Sivilforsvaret, for eksempel toalettsaker. 

Ulempetillegg

Mannskap og befal som deltar i innsats tilkommer et ulempetillegg etter faste satser.

Reiseutgifter

Reiser til og fra tjeneste dekkes av Sivilforsvaret etter gjeldende satser i Statens reiseregulativ.

Særskilt økonomisk hjelp

Dersom du påføres ekstraordinære utgifter som følge av tjenesten, kan du søke om særskilt økonomisk støtte. 

Næringsbidrag

Næringsbidrag er en økonomisk støtte til tjenestepliktige næringsdrivende som er innkalt til opplæring og kurs i Sivilforsvaret. Næringsbidrag innvilges med grunnlag i næringsvirksomhetens økonomi. Næringsbidrag gis også til jordbrukere.

Den tjenestepliktige kan søke hvis han/hun (eller ektefelle) eier og driver egen næringsvirksomhet, aksjeselskap eller andelslag/tilsvarende. En forutsetning er at den tjenestepliktige har sin hovedinntekt fra virksomheten. Ordningen omfatter virksomheter som normalt ikke har flere enn 3 årsverk.

Søknadskjema for særskilt økonomisk hjelp og næringsbidrag finnes under ”Skjema” nederst på denne siden.

Eventuelle feil i teksten vil ikke kunne gi grunnlag for noe erstatningskrav mot staten. Ytterligere opplysninger om økonomi fås ved de lokale sivilforsvarsdistrikt.

Vern fra oppsigelse og rett til feriepenger

Tjenestepliktige i Sivilforsvaret kan ikke sies opp fra sitt arbeidsforhold på grunn av tjenesten. Dette gjelder også personell som på frivillig grunnlag er pålagt tjenesteplikt i Sivilforsvaret, jf lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret.

Arbeidstakere som har jobbet i minimum 3 mnd hos en arbeidsgiver, opptjener feriepenger hos denne under ulønnet fravær på grunn av pliktig tjeneste i Sivilforsvaret, jf Lov om ferie (ferieloven) §10 femte ledd bokstav c.

Lønnsslipp

Alle tjenestepliktige mottar lønnslipp i Altinn. Du blir varslet via sms eller e-post. Lønnsavregningene inneholder lite tekst, men det står i stedet koder til hvert beløp. Her er de mest brukte kodene på lønnsavregningen med forklaring:

Informasjon til tjenestepliktige som var i innsats på feriedager

Tjenestepliktige som har utført tjeneste på feriedager kan kreve utsettelse av disse feriedagene overfor arbeidsgiver, jamfør ferieloven § 9 punkt 3. 

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor arbeidstaker utfører pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret eller i forbindelse med repetisjonsøvelse i Forsvaret. 

Faller plikttjeneste sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av de feriedager hvor plikttjeneste er blitt utført. 

Får du som tjenestepliktig innvilget krav om utsettelse av feriedager, skulle du i prinsippet ha vært i jobb disse dagene og vil derfor ha krav på godtgjøring for innsats i Sivilforsvaret. Krav om utsettelse av ferie er en sak mellom den enkelte tjenestepliktige og arbeidsgiver. Dersom ferie utsettes må tapt arbeidsinntekt/trekk i lønn dokumenteres som vanlig for å utløse godtgjøring. 

Lov om ferie (ferieloven)

DOKUMENTER OG Skjema

Bekreftelse på tapt arbeidsinntekt (pdf)

Søknad om næringsbidrag (pdf)

Søknad om særskilt økonomisk støtte (pdf)

Arbeidsavtale - næringsbidrag (pdf)

Arbeidsavtale- særskilt økonomisk støtte (pdf)

Fredsredulativet 2018 (pdf)