Kontakt Sivilforsvaret

Kontakt med Sivilforsvaret skal i de fleste tilfeller skje direkte til det enkelte sivilforsvarsdistrikt. Dette gjelder all kontakt om bistand i akutte situasjoner og alle henvendelser fra tjenestepliktige.

Kontaktinformasjon til ditt sivilforsvarsdistrikt finner du på distriktenes egne sider. Finn ditt distrikt i listen på distriktssiden.

Henvendelser av overordnet karakter som gjelder hele etaten, kan rettes til:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sivilforsvaret
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Motta digipost eller e-Boks fra DSB

Telefon: 33 41 25 00
Telefaks: 33 31 06 60

Epost: postmottak@dsb.no

Fakturainformasjon

 

Ofte stilte spørsmål

Praktiske spørsmål knyttet til tjeneste i Sivilforsvaret skal rettes til det enkelte sivilforsvarsdistrikt. Vi har her samlet en del aktuelle spørsmål og svar.

Hvorfor er jeg valgt ut?

I Norge er det lovpålagt å tjenestegjøre i Sivilforsvaret. Det er Sivilforsvarets behov for personell som til enhver tid avgjør hvor mange som rekrutteres. I tillegg må tjenestepliktige tilfredsstille Sivilforsvarets krav til helse og vandel. Sivilforsvaret ønsker at avdelingene i størst mulig grad skal gjenspeile samfunnets sammensetning, kvinner og menn rekrutteres derfor på lik linje.

Er jeg pliktig å møte når jeg blir innkalt til kurs og øvelser?

Ja, etter sivilbeskyttelsesloven er du pliktig til å møte når du blir innkalt. Hvis du ikke møter kan du bli pålagt et straffeansvar.

Kan jeg melde meg ut av Sivilforsvaret?

Nei, det kan du ikke. Det er kun hvis du fyller et fritakskrav eller har nådd aldersgrensen at Sivilforsvaret fritar deg for tjeneste.

Hva er et rekrutteringsmøte?

Rekrutteringsmøte er Sivilforsvarets sesjon. På rekrutteringsmøtet gis det informasjon om Sivilforsvaret og tjenesten, det foretas et intervju med hver enkelt, og en enkel legeundersøkelse. Rekrutteringsmøtet er også din mulighet til å spørre om det du måtte lure på vedrørende dine tjenestemuligheter.

Jeg er student – må jeg møte?

Ja, alle som mottar innkalling fra Sivilforsvaret skal som hovedregel møte. Som student kan du få et midlertidig fritak fra tjeneste hvis gjennomføring av studiet er uforenlig med sivilforsvarstjeneste. Sivilforsvaret krever at studiene dokumenteres av studiestedet (antatt studielengde, type utdanning og hvorvidt du er heltids- eller deltidsstudent).

Jeg har avtjent førstegangstjeneste, kan jeg likevel bli innkalt til Sivilforsvaret?

Ja, etter avtjent førstegangstjeneste kan du bli overført til Sivilforsvaret hvis det er behov for personell. Du blir først fritatt når du har nådd grensen på 19 måneders tjenestetid eller oppfyller et annet fritakskrav.

Jeg har omsorg for barn, slipper jeg sivilforsvarstjeneste?

Gravide tjenestepliktige og tjenestepliktige i svangerskapspermisjon (inkludert permisjon i forbindelse med adopsjon) gis fritak fra tjeneste så lenge denne tilstand/permisjon varer. Tjenestepliktige som benytter lovfestet rett til omsorgspermisjon fra sitt arbeid gis fritak fra tjeneste så lenge omsorgspermisjonen varer. Tjenestepliktige som har et eneomsorgsansvar for barn kan etter en konkret vurdering gis et midlertidig fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret. Forholdene må dokumenteres.

Betaler arbeidsgiver lønn under sivilforsvarstjeneste?

Lønn fra arbeidsgiver under sivilforsvarstjeneste

For ansatte i staten henvises til Hovedtariffavtalen for staten §21
For ansatte i kommunene henvises til Hovedtariffavtale i KS sentralt §9
For ansatte i Oslo kommune henvises til Hovedtariffavtale KS-Oslo kap 6

For ansatte i privat sektor er det opp til arbeidsgiver selv å bestemme hvorvidt det utbetales lønn under tjeneste i Sivilforsvaret.

Hvor lenge må jeg tjenestegjøre?

Den tjenestepliktiges samlede maksimale tjenesteplikt i Forsvarsgren, Heimevernet, Politireserven og Sivilforsvaret i fred er 19 måneder. Dette gjelder også personell som har status som befal og personell som har avtjent sivil verneplikt.

Må jeg møte umiddelbart når jeg har mottatt ”Varsel om pålegg av tjenesteplikt i Sivilforsvaret”?

Nei, dette er kun et varsel om at vi vurderer å kalle deg inn til tjeneste. Du vil motta ytterligere informasjon hvis Sivilforsvaret ønsker å kalle deg inn til et rekrutteringsmøte.

Skal jeg tjenestegjøre i ett år sammenhengende?

Nei, tjenesten er oppdelt i kurs og opplæring, samt øvelser. Grunnkurset har en varighet på tre uker. Deretter kommer årlige øvelser, to til fire i året.

Hvor lang er grunnopplæringen i Sivilforsvaret?

Grunnopplæringen er et tre ukers sammenhengende kurs.

Hvor avholdes kursene?

Kurs avholdes ved Sivilforsvarets kompetansesenter på Starum i Oppland, syd for Gjøvik. 

Hvor mange øvelser må jeg delta på i løpet av et år?

Dette kan variere, men normalt fra 2 til 4 øvelser i året.

Hvor ofte må jeg delta på innsatser?

Dette vil variere fra år til år, avhengig av antall hendelser i ditt distrikt.

Er det noen aldersgrense i Sivilforsvaret?

Ja, etter sivilbeskyttelsesloven vil tjenestepliktige som har fylt 55 år fritas fra tjenesteplikt i Sivilforsvaret.

Kan jeg tjenestegjøre internasjonalt?

DSB deltar i internasjonale, humanitære hjelpeoperasjoner. Dette er ikke basert på tjenesteplikt.