Spørsmål og svar om tilfluktsrom

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om tilfluktsrom.

Hva er tilfluktsrom?

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. Tilfluktsrommene er inndelt i private og offentlige rom og er plasserte i de områder man i sin tid regnet med at behovet var størst.

Hvor mange tilfluktsrom finnes det i Norge?

I Norge er det nesten 20 000 tilfluktsrom med plass til litt over 2,5 millioner mennesker. Det er cirka 19 000 private rom med cirka 2,2 millioner plasser og cirka 600 offentlige rom med 300 000 plasser.

Hva beskytter tilfluktsrommene mot?

Tilfluktsrom gir god beskyttelse mot eksplosjoner, splinter og sammenrasing av bygg. De fleste tilfluktsrom vil redusere skadevirkningene fra konvensjonelle våpen, det vil si skader som følge av trykkbølger og fra splinter. Tre av fire tilfluktsrom er dimensjonert mot farlige gasser. Mange tilfluktsrom vil også medvirke til å redusere stråling fra radioaktivt nedfall, og i noen grad direkte stråling under kjernefysiske sprenginger.

Hva er offentlige tilfluktsrom?

Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i det aktuelle området. Kommunen eier disse rommene og har ansvaret for vedlikehold, mens Sivilforsvaret har ansvaret for drift og klargjøring i en beredskapssituasjon. Denne type tilfluktsrom ble primært bygget i byer og større tettsteder for å gi vern for folk som er konsentrert utendørs i bysentra, trafikkområder og lignende.

Offentlige tilfluktsrom kan for eksempel være større fjellanlegg og rom bygget i tilknytning til offentlige bygg, idrettshaller og parkeringsanlegg. Rommene er skiltet på utsiden. Det er cirka 600 offentlige rom med 300 000 plasser i Norge. Ikke alle kommuner har offentlige tilfluktsrom. Det er kommunene som har ansvaret for å informere innbyggerne om hvor de offentlige tilfluktsrommene befinner seg. Se offentlige tilfluktsrom i kart på denne siden (klikk på «Temalag», åpne menyen under «Sivilforsvaret» og huk av for «Offentlige tilfluktsrom»).

Hva er private tilfluktsrom?

Private tilfluktsrom er for personer som oppholder seg på eiendommen eller i bygget. Eksempel på private tilfluktsrom er kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller. Størrelsen på private tilfluktsrom er tilpasset antall personer som normalt oppholder seg på eiendommen. Det er derfor ikke ønskelig at andre som oppholder utenfor eiendommen skal søke dekning der. Private tilfluktsrom er bygget på byggherrens regning.

Eier av bygget har ansvaret for å vedlikeholde rommet i fred og klargjøre og drifte rommet ved beredskap. Det skal være skiltet til tilfluktsrommet inne i bygget. Det er cirka 19 000 private tilfluktsrom med cirka 2,2 millioner plasser. Lister over private tilfluktsrom gis kun ut til myndigheter med tjenstlige behov og er merket med unntatt offentligheten jf. offentleglova § 21.

Hvem har oversikt over alle private tilfluktsrom?

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, har det overordnede ansvaret for lister over tilfluktsrom i kommunene i Norge. Kommunene bør også ha en oversikt i henhold til sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15. Kommuner kan få lister fra DSB med stedsangivelse over alle tilfluktsrom i kommunen. Listen vil være merket med unntatt offentlighet etter offentleglova § 21, av hensyn til nasjonale beskyttelseshensyn. Kommunen kan offentliggjøre informasjon om egne tilfluktsrom med stedsangivelse etter at kommunen har utført en konkret risikovurdering.

Kan kommuner offentliggjøre oversikten over private tilfluktsrom?

Kommunene kan offentligjøre sine egne private tilfluktsrom med stedsangivelse. DSB anbefaler at kommunene gjennomfører en risikovurdering før offentliggjøring av private tilfluktsrom.

Hvem kan få tilgang til oversikten over private tilfluktsrom?

Myndigheter med tjenstlig behov får tilgang til lister over private tilfluktsrommene med stedsangivelse. Andre kan gis oversikt over private tilfluktsrom uten stedsangivelse. Eier kan selv, etter en risikovurdering, velge å offentliggjøre sine egne private tilfluktsrom.

Hvorfor kan ikke jeg få oversikten over private tilfluktsrom?

DSB er restriktive med å utlevere lister over private tilfluktsrom. Årsaken er at det er en del utfordringer med å offentligjøre de private tilfluktsrommene. Private tilfluktsrom er del av beskyttelseskonseptet i krig, og offentliggjøring vil kunne medføre skade for nasjonale sikkerhetsinteresser jf. offentleglova § 21. Tilfluktsrommets lokasjon kan være av interesse for aktører som ønsker å svekke Norges beredskap/krisehåndteringsevne. Dette kan for eksempel gjelde tilfluktsrom beregnet for personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Rommet er privat og beregnet for eierne/brukerne av bygget. Det kan derfor være fullt, ikke klargjort, det kan ligge i et avsperret område som allmenheten ikke har tilgang til eller rommet kan være revet uten godkjenning og dermed tilsynelatende eksistere ifølge listen. Private tilfluktsrom er dimensjonert for det antall som oppholder seg i bygget/eiendommen. I en krise vil det kunne skape farlige eller uønskede situasjoner, dersom personer tar seg inn på et område som av ulike grunner er avsperret for allmenheten. Eier og bruker bør være kjent med at det finnes et tilfluktsrom i deres bygg (det skal også være skiltet i bygget). Det er eier som har fullfinansiert og vedlikehold tilfluktsrommet, og det er deres private tilfluktsrom for dem som oppholder seg i bygget.

Hvor lang tid tar det før man kan bruke tilfluktsrommene i en krisesituasjon?

Tilfluktsrommene skal kunne tas i bruk på 72 timers varsel og man skal kunne opphold seg i tilfluktsrommet i minst seks timer. Sivilforsvaret har ansvaret for klargjøring og drift av de offentlige rommene. Eier og bruker av private tilfluktsrom har tilsvarende ansvar for sine tilfluktsrom.

Hvordan vet jeg når jeg skal gå til et tilfluktsrom?

Myndighetene vil varsle når det er behov for å gå i dekning eller til et tilfluktsrom.

Hva gjør jeg hvis flyalarmen går?

Hvis flyalarmen går, må du komme deg i dekning og deretter søke informasjon (radio, TV, nett). Det vil bli gitt retningslinjer og råd til befolkningen i det aktuelle område om hvordan de skal forholde seg. Dette gjelder både i fredstid og ved fare for eventuelle krigshandlinger. Er det ikke et tilfluktsrom i umiddelbar nærhet, er alternativene å trekke ned i kjelleren eller holde seg unna vinduer og trekke inn i bygget. Det beste i en slik situasjon er å bli der man er og ikke reise for å komme seg til et tilfluktsrom. Det er liten sannsynlighet for krig og luftangrep mot sivilbefolkningen i Norge.

Hva skal jeg gjøre hvis det ikke er tilfluktsrom i nærheten av der jeg er?

Dersom det ikke finnes tilfluktsrom i umiddelbar nærhet når flyalarmen går, ta dekning i bygget du er i eller nærmeste naturlige sted. Det kan for eksempel være i kjellere, plass-støpte trappesjakter eller rom i midten av bygget (unngå vinduer). Mange har tilgang til private tilfluktsrom uten at en kanskje vet det. Det kan for eksempel være på jobben eller på treningssenteret. Hvis det er tilfluktsrom i bygget, skal tilfluktsrommet være skiltet i bygget.

Er det noen som har prioritert plass i offentlige tilfluktsrom?

Det er ingen prioritering av brukere av offentlige tilfluktsrom. Rommene fylles opp til det antallet de er dimensjonert for. Private tilfluktsrom er tiltenkt for de som oppholder seg i bygningen.

Tilhører jeg et spesielt tilfluktsrom?

Nei, det gjør du ikke. Bruk det offentlige tilfluktsrommet som er nærmest der du er. Hvis bygningen du befinner deg i har privat tilfluktsrom, bør du benytte dette.

Bør man ta med seg noe når man går i tilfluktsrom?

Eier av tilfluktsrom har plikt til å sørge for vann for det antall tilfluktsrommet er oppsatt til, tilstrekkelig for å dekke behovet i minimum seks timer. Ut over det må bruker ta med det en selv har behov for av mat, medisiner, varme klær og nødvendige hygieneartikler.

Er tilfluktsrommene tilpasset personer med funksjonsnedsetting?

De fleste tilfluktsrom er bygget før krav til universell utforming ble innført, og er dermed ikke spesielt tilpasset personer med funksjonsnedsetting.

Kan man ta med dyr i tilfluktsrom?

Nei, det er ikke mulig å ta med dyr i tilfluktsrom.

Hvem har ansvaret for tilsyn av tilfluktsrom?

Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med offentlige og private tilfluktsrom, mens Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) foretar tilstandskontroll av tilfluktsrom i industrivernpliktige bedrifter. Sivilforsvaret har en ambisjon om å gjennomføre 200 tilsyn i året.

Jobbes det med en ny modell for beskyttelse av befolkningen?

Regjeringen har gitt DSB i oppdrag å vurdere og foreslå kriterier for trygge oppholdssteder for befolkningen ved evakuering. Forprosjektet, som skal leveres i løpet av 2022, vurderer blant annet hvilke scenarioer som skal ligge til grunn for utredningen. Arbeidet skal ses i sammenheng med videreutvikling av evakueringsplaner og mobilbasert varsling, der folk får viktig informasjon i en nødsituasjon rett på mobilen.

Bygges det nye tilfluktsrom i dag?

Bygging av nye tilfluktsrom ble vedtatt midlertidig stanset av Stortinget i 1998. Samtidig ble det bestemt at eksisterende tilfluktsrom skulle opprettholdes og vedlikeholdes. Lovhjemlene om plikt til å bygge ble opprettholdt, dette medfører at det må søkes om dispensasjon fra denne plikten ved oppføring av nytt bygg på mer enn 1000 kvadratmeter. Alle som søker får dispensasjon. Det er gitt en generell dispensasjon etter at byggestans ble besluttet av Stortinget i 1998. Alle må likevel søke, fordi de kan bli pålagt å bygge rom senere hvis bygget utvides og byggestans oppheves. De som ønsker å legge ned et tilfluktsrom må søke om dette. DSB har en streng praksis for å godkjenne slike søknader. Hovedsakelig godkjennes de bare ved totalkondemnering av bygget.

Hvorfor er det ikke nok tilfluktsrom til alle?

Bruken av tilfluktsrom må kombineres med evakuering til trygge områder for de som ikke får plass i tilfluktsrommene. Kommunene skal ha planer for evakuering av sine innbyggere. Da tilfluktsrommene ble bygget var det planer for at en stor andel av befolkningen skulle gjøre tjeneste i Forsvaret og andre skulle opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner hvis det ble krig. Noen områder ble vurdert til å være tryggere, slik at det ikke var behov for tilfluktsrom på mindre steder uten militær aktivitet. Tilfluktsrom skulle også kombineres med evakuering og krigsutflytting, slik at det ikke var behov for plass til alle.

Dagens tilfluktsroms portefølje har kostet cirka 50 milliarder kroner å bygge. Utbyggingen ble gjennomført fra 1948 og frem til 1998. Det er med andre ord meget kostbart og tidkrevende å bygge slike rom.

Hvordan er tilstanden til tilfluktsrommene?

Standarden på rommene varierer som følge av at de er bygd under ulike forskrifter, og varierende grad av vedlikehold. Tilfluktsrom som er i jevnlig bruk er i generell bedre forfatning, enn rom som kun benyttes sporadisk eller ikke er i bruk. Normalt vil selv tilfluktsrom som er i dårlig stand kunne gi god beskyttelse mot de vanligste våpenvirkningene som splinter, eksplosjoner og sammenrasing av overliggende bygg.

Hvor mange kommuner har ikke tilfluktsrom?

Cirka 50 kommuner.

Hvor mye vil det koste å ruste opp alle tilfluktsrommene i Norge?

Det er betydelige summer. Vi snakker milliardbeløp, men DSB har ikke nøyaktig oversikt over hva dette vil koste. Det vil blant annet avhenge av teknisk tilstand, hastigheten og omfanget på en slik oppgradering.

Hvor lang tid tar det å lage et tilfluktsrom?

Det avhenger av beskyttelsesgraden, størrelse og type rom. Et normalt tilfluktsrom i et nytt bygg vil ikke påvirke byggetiden i vesentlig grad om det er tatt med i planen fra start.

Kan kommunene skaffe flere tilfluktsrom?

I dag er det ikke hjemmel for kommunene til å pålegge noen å bygge nye tilfluktsrom. Byggeplikten ble stoppet i 1998, og det er bare Stortinget som eventuelt kan gjeninnføre en slik plikt. Hvis kommunene derimot ønsker å benytte egne midler til å bygge nytt, så er ikke regelverket til hinder for det.

Kan tilfluktsrom være et bombemål for en fiende?

Ifølge Genèvekonvensjonene skal sivilbefolkningen ikke være et mål i krig. Så i utgangspunktet skal ikke tilfluktsrom være et mål.