Varsling av befolkningen

Det er plassert cirka 1 250 sireneanlegg rundt om i landet som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Sirenene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene kan høres av over halvparten av befolkningen.

Sivilforsvaret tester sirenene for varsling av befolkningen ved uønskede hendelser to ganger i året. Vanligvis klokken 12.00 andre onsdag i januar og juni. Signalet som sendes ut betyr "Viktig melding – søk informasjon". Tyfonene tuter da i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg. Dette blir gitt gjennom ulike medier, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Om varslingen

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep.

Sivilforsvaret har i oppgave å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparerer det som ikke fungerer.

Meld fra om feil

Enkelte ganger kan sirenene bli utløst på grunn av feil. Hvis det skjer er det fint hvis du melder fra til ditt nærmeste sivilforsvarsdistrikt.

Mobilbasert varsling

Det jobbes med en nasjonal mobilbasert løsning for masseutsendelse av varslinger, som skal supplere tyfonvarslingen ved fare eller akutt hendelse som truer liv og helse.

Sivilforsvarets tre varslingssignaler:

Viktig melding - søk informasjon

Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg. Dette blir gitt gjennom ulike medier, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig.

Flyalarm

Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det "Fare for angrep - søk dekning". Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedsskap.

Faren er over

Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt betyr det at faren er over.

Viktig melding - søk informasjon

(hør lyd) , (pause)
Viktig melding - søk informasjon

Flyalarm

(hør lyd) , (pause)
Flyalarm

Faren over

(hør lyd) , (pause)
Faren over