Varsling av befolkninga

Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfonar) for varsling av befolkninga ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling vere aktuelt ved gassutslepp frå industri eller dambrot i vassmagasin. I krig kan varslingsanlegga brukast ved fare for flyangrep.

Rundt om i landet er det plassert ca. 1 250 varslingsanlegg, dei fleste i byar og tettstader. Signala vil kunne høyrast av over halvparten av befolkninga.

Sivilforsvaret prøver installasjonane to gonger i året, vanlegvis andre onsdag i månadene januar og juni. Varslingsanlegga kan enkelte gonger bli utløyste på grunn av feil. Ved slike hendingar er det ønskjeleg at ein melder frå til nærmaste sivilforsvarsdistrikt omgåande.

Viktig melding - søk informasjon

(hør lyd) , (pause)
Viktig melding - søk informasjon

Blir gitt med tyfoner slik: Tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. Tuting i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Betyr: Søk informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan en skal forholde seg gis gjennom ulike media , f. eks. radio, tv, myndighetenes nettsider, sosiale medier mv. Signalet vil kunne bli brukt både i fred og krig. Det er dette signalet som Sivilforsvaret øver hver vinter og sommer i fredstid.

Flyalarm

(hør lyd) , (pause)
Flyalarm

Faren over

(hør lyd) , (pause)
Faren over