Midlertidig fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret

For personer

For at du skal få midlertidig fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret kreves det særlige grunner. Viktige velferdsgrunner og samfunnsinteresser er eksempler på dette. Tjenesteplikten er sentral for å ivareta Sivilforsvarets oppgaver, og det er derfor viktig at du som kalles inn kan stille til tjeneste. Velferdsgrunner er ofte knyttet til person og livssituasjon, eksempler er sykdom, omsorgs- eller pleieansvar for nærstående eller egen utdanning. Vilkårene for å kunne få midlertidig fritak finner du i § 20-29 i sivilforsvarsforskriften. For mer informasjon se også veileder til forskriften.

Søknad om fritak sender du til ditt sivilforsvarsdistrikt, søknadsskjema kan du laste opp fra altinn.no: Siv-1014 Søknad om midlertidig fritak fra Sivilforsvaret

For virksomheter

Dersom din virksomhet er registrert som samfunnskritisk, så kan virksomheten søke om midlertidig fritak for tjeneste for ansatte som har en samfunnskritisk funksjon. For å søke om midlertidig fritak må virksomheten være registrert som en samfunnskritisk virksomhet etter Forsvarets bestemmelser i Vernepliktsforskriften.

Virksomheten må begrunne og dokumentere hva slags kritisk funksjon det gjelder, hvilket bemanningsbehov virksomheten har totalt sett og om den kritiske funksjonen kan dekkes av andre. Sivilforsvaret benytter samme fritaksordning som forsvaret.

Politi, Ansatte i politi brann- og redningsvesenet og ansatte i akuttmedisinsk beredskap kan gis fritak for tjenesteplikt i Sivilforsvaret.

Søknad om midlertidig fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret på grunn av samfunnskritisk funksjon, sendes til SKV@dsb.no

Arbeidsgiver søker på vegne av den tjenestepliktige, søknad sendes til skv@dsb.no

Meldeplikt ved fritak

Sivilforsvaret må ha riktig og oppdatert informasjon om de tjenestepliktige. Tjenestepliktige og virksomheter plikter derfor å melde fra til Sivilforsvaret om endringer i grunnlaget for fritaket.

Opphør av tjenesteplikt

Tjenesteplikten opphører når den tjenestepliktige:

Dersom den tjenestepliktige ønsker det så kan en etter avtale med Sivilforsvaret tjenestegjøre utover fylte 55 år, 19 måneder og om en har flyttet tilbake etter å vært fast bosatt i utlandet.

For mer informasjon om opphør av tjenesteplikt se sivilforsvarsforskriften § 18 og veileder til forskriften.