Midlertidig fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret

Søknad om midlertidig fritak fra tjeneste skal inneholde nødvendige opplysninger og dokumentasjon. Søknaden skal sendes Sivilforsvaret uten ugrunnet opphold etter at et varsel om eller en innkalling til tjeneste er mottatt.

For personer

For at du skal få midlertidig fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret kreves det særlige grunner. Viktige velferdsgrunner og samfunnsinteresser er eksempler på dette. Tjenesteplikten er sentral for å ivareta Sivilforsvarets oppgaver, og det er derfor viktig at du som kalles inn kan stille til tjeneste. Velferdsgrunner er ofte knyttet til person og livssituasjon, eksempler er sykdom, omsorgs- eller pleieansvar for nærstående eller egen utdanning. Vilkårene for å kunne få midlertidig fritak finner du i § 20-29 i sivilforsvarsforskriften. For mer informasjon se også veileder til forskriften.

Søknad om fritak sender du til ditt sivilforsvarsdistrikt, søknadsskjema kan du laste opp fra altinn.no: Siv-1014 Søknad om midlertidig fritak fra Sivilforsvaret

For virksomheter

Tjenestepliktig som jobber i en samfunnskritisk virksomhet - sivilforsvarsforskriften § 20

Dersom din virksomhet er registrert som samfunnskritisk, så kan virksomheten søke om midlertidig fritak for tjeneste for ansatte som har en samfunnskritisk funksjon. For å søke om midlertidig fritak må virksomheten være registrert som en samfunnskritisk virksomhet etter Forsvarets bestemmelser i Vernepliktsforskriften.

Sivilforsvaret har i en periode lagt til grunn regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner som ble opprettet i forbindelse med covid19-pandemien. Dette var et midlertidig unntak i en ekstraordinær situasjon. Virksomheter som tidligere har fått innvilget midlertidig fritak etter regjeringens liste, må ved ny søknad være registrert som samfunnskritisk virksomhet etter vernepliktsforskriften.

Virksomheten må begrunne og dokumentere hva slags kritisk funksjon det gjelder, hvilket bemanningsbehov virksomheten har totalt sett og om den kritiske funksjonen kan dekkes av andre. Sivilforsvaret benytter samme fritaksordning som Forsvaret.

§ 20 er en kan-bestemmelse og søknaden kan derfor avslås selv om virksomheten er registrert som samfunnskritisk og den ansatte har en kritisk funksjon i virksomheten. Sivilforsvaret ivaretar lovpålagte oppgaver etter sivilbeskyttelsesloven, og både Sivilforsvaret som sådan og tjenestepliktige i innsats er definert som en samfunnskritisk funksjon. Ved behandling av søknad vil personellbehovet i Sivilforsvaret tillegges stor vekt.

Søknad om midlertidig fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret på grunn av samfunnskritisk funksjon, sendes til SKV@dsb.no

Arbeidsgiver søker på vegne av den tjenestepliktige, søknad sendes til skv@dsb.no

Tjenestepliktig som jobber i nødetatene eller som helsepersonell - sivilforsvarsforskriften § 21

Ansatte i politi, brann- og redningsvesenet og helsepersonell i helse- og omsorgstjeneste kan gis fritak for tjenesteplikt i Sivilforsvaret.

Arbeidsgiver må redegjøre for hvilken funksjon den ansatte har i virksomheten. 

Arbeidsgiver søker på vegne av den tjenestepliktige, søknad sendes til skv@dsb.no.

Meldeplikt ved fritak

Sivilforsvaret må ha riktig og oppdatert informasjon om de tjenestepliktige. Tjenestepliktige og virksomheter plikter derfor å melde fra til Sivilforsvaret om endringer i grunnlaget for fritaket.

Opphør av tjenesteplikt

Tjenesteplikten opphører når den tjenestepliktige:

Dersom den tjenestepliktige ønsker det så kan en etter avtale med Sivilforsvaret tjenestegjøre utover fylte 55 år, 19 måneder og om en har flyttet tilbake etter å vært fast bosatt i utlandet.

For mer informasjon om opphør av tjenesteplikt se sivilforsvarsforskriften § 18 og veileder til forskriften.