Lønn og godtgjøring under tjenesten

Lønn fra arbeidsgiver under sivilforsvarstjeneste

Ut fra hvor du arbeider er det ulike avtaler for lønn og godtgjøring for deg som tjenestegjør i Sivilforsvaret:

For ansatte i staten henvises til Hovedtariffavtalen for staten § 21
For ansatte i kommunene henvises til Hovedtariffavtale i KS sentralt § 9
For ansatte i Oslo kommune gjelder det en egen hovedtariffavtale. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

For ansatte i privat sektor er det opp til arbeidsgiver selv å bestemme om det utbetales lønn under tjeneste i Sivilforsvaret.

Arbeidsgiver skal ikke gjøre trekk for tjenestetillegget i arbeidstakers lønn. Du kan lese mer om tjenestetillegget nedenfor.

Godtgjøring for tapt arbeidsinntekt 

Som tjenestepliktig kan du kreve å få dekket tapt arbeidsinntekt når du tjenestegjør i Sivilforsvaret. Tapt arbeidsinntekt kan dekkes med inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6G er per 1. mai 2024 kr 2 862,- per dag), og beregnes ut fra normal arbeidstid i inntil 100 % stilling. Dette gjelder også arbeidsledighetstrygd.  

Tapt arbeidsinntekt må dokumenteres av arbeidsgiver via Altinn i skjemaet SIV-1008 "Bekreftelse av tapt arbeidsinntekt". Søk opp skjemaet under "alle skjemaer" eller gå via "etater" og finn det blant skjemaene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

For at søknaden skal bli behandlet må kopi av siste lønnsslipp lastes opp som vedlegg. Det gjøres ved å endre fane i Altinn fra "Hovedskjema" til "Oversikt-skjema og vedlegg" og laste opp lønnsslippen (se figur under), før det sendes inn ferdig utfylt skjema til kontroll.

Det er kun personer med rollen "utfyller/innsender" som kan sende inn skjemaet.

For mer informasjon om utfylling av skjemaet se hjelpesiden til Altinn.

Ved utfylling av den tjenestepliktiges fødselsnummer og etternavn blir det sjekket om denne personen finnes i Sivilforsvarets system.

Ved utfordringer med å sende inn skjema fra Altinn send mail til servicedesk.plis@dsb.no

Dagsatser for befal og mannskap (per 01.05.2024):

MANNSKAP   BEFAL  
Tjenestetillegg 248,-  Tjenestetillegg 248,-
Ulempetillegg (kun ved innsats) 496,- Ulempetillegg (kun ved innsats) 496,- 
    LEDERTILLEGG  
    Leder 372,- 
    Nestleder 248,-
    Lagfører 124,-
    Nestlagfører 62,-

Tjenestetillegg

Som tjenestepliktig får du tjenestetillegg per påbegynt tjenestedøgn. Tjenestetillegget er ment å dekke utgifter til nødvendig forbruksartikler som ikke utleveres fra Sivilforsvaret, for eksempel toalettsaker. Dette tillegget er ikke ment å skulle erstatte arbeidsinntekt eller lønn og skal utbetales til alle tjenestepliktige uavhengig av om de har tapt arbeidsinntekt eller ikke. 

Arbeidsgiver skal ikke gjøre trekk for tjenestetillegget i arbeidstakers lønn. For kommunesektoren er dette presisert i personalhåndboken for 2024 pkt. 6.9.3.

Ulempetillegg

Mannskap og befal som deltar i innsats får et ulempetillegg etter faste satser.

Reiseutgifter

Reiser til og fra tjeneste dekkes av Sivilforsvaret etter gjeldende satser i Statens reiseregulativ.  For å få dekket reisekostnader sender du skjemaet SIV-1001 reiseregninger til ditt sivilforsvarsdistrikt. Skjema finner du på altinn.no og på skjemasiden på sivilforsvaret.no

Særskilt økonomisk hjelp

Dersom du påføres ekstraordinære utgifter som følge av tjenesten, kan du søke om særskilt økonomisk hjelp. Søknadsskjema finner du på altinn.no og på skjemasiden på sivilforsvaret.no

Næringsbidrag

Tjenestepliktige som er næringsdrivende kan få dekket tapt arbeidsinntekt og få næringsbidrag.

Hva er næringsbidrag?

Næringsbidrag er en økonomisk støtte til tjenestepliktige næringsdrivende som må leie inn vikar eller midlertidig legge ned virksomheten grunnet tjenestegjøring i Sivilforsvaret. Næringsbidrag innvilges med grunnlag i næringsvirksomhetens økonomi. Næringsbidrag gis også til jordbrukere.

Hvem kan søke næringsbidrag?

Den tjenestepliktige kan søke om næringsbidrag hvis han/hun (eller ektefelle) eier og driver sin egen næringsvirksomhet, aksjeselskap eller andelslag/tilsvarende. En forutsetning er at den tjenestepliktige har sin hovedinntekt fra virksomheten. Ordningen omfatter virksomheter som normalt ikke har flere enn 5 årsverk. Frist for sending av søknad om næringsbidrag er innen 1 måned etter at du har deltatt på innsats/kurs/øvelser. Søknad med vedlegg sender du til ditt sivilforsvarsdistrikt.

Søknadsskjema finner du på altinn.no og på skjemasiden på sivilforsvaret.no

Hva trenger jeg å dokumentere for å få næringsbidrag?

For næringsbidrag kan det sendes inn en forenklet søknad eller fullstendig søknad.

Ved forenklet søknad trenger du kun å legge ved firmaattest. Ved denne søknadstypen kan du få utbetalt minstesatsen på kr 550,- per dag.

Ved fullstendig søknad må du legge ved selvangivelse, næringsoppgave og oppdatert resultatregnskap for virksomheten. Dersom du skal søke om støtte til innleie av vikar, må du i tillegg legge ved arbeidsavtale med innleid vikar. Ved denne søknadstypen kan du få dekket de faste kostnadene på minimum kr 550,- og maksimum kr 2200,- per dag.

Søknadsskjemaet inneholder nærmere veiledning om de ulike søknadstypene.

Tapt arbeidsinntekt for næringsdrivende

Som næringsdrivende kan du også søke om å få dekket tapt arbeidsinntekt. Du må fylle skjema "SIV-1008 Bekreftelse på tapt arbeidsinntekt" og legge ved siste skattemelding.

Klagerett

Du har rett til å klage hvis du får helt eller delvis avslag på søknader om

Klageadgang

Du har rett til å påklage vedtaket til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) innen tre uker etter at vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Har du nye, vesentlige momenter som du mener har betydning for saken, kan du sende inn dokumentasjon på dette. Klagen sendes sivilforsvarsdistriktet. Dersom vedtaket opprettholdes vil klagen bli videresendt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for klagebehandling.

Vern fra oppsigelse og rett til feriepenger

Tjenestepliktige i Sivilforsvaret kan ikke sies opp fra sitt arbeidsforhold på grunn av tjenesten i Sivilforsvaret. Dette gjelder også personell som på frivillig grunnlag er pålagt tjenesteplikt i Sivilforsvaret, jf. Sivilforsvarsloven.

Arbeidstakere som har jobbet i minst tre måneder hos en arbeidsgiver, opptjener feriepenger hos sin arbeidsgiver under ulønnet fravær på grunn av pliktig tjeneste i Sivilforsvaret, jf. Ferieloven§10 femte ledd bokstav b.

Lønnsslipp

Alle tjenestepliktige mottar sin lønnslipp i Altinn. Du blir varslet om denne via SMS eller e-post. Lønnsavregningene har koder for hvert beløp. Her er de mest brukte kodene på lønnsavregningen, med forklaring:

Informasjon til tjenestepliktige som var i innsats på feriedager

Tjenestepliktige som har utført tjeneste på feriedager kan kreve at arbeidsgiver utsetter de tapte feriedagene, jf. ferieloven § 9 punkt 3. 

Arbeidsgiver kan ikke, uten arbeidstakers samtykke, legge ferie til tid hvor arbeidstaker utfører pliktig tjeneste i Sivilforsvaret. Krav om utsettelse av feriedager er en sak mellom deg som tjenestepliktig og din arbeidsgiver. Dersom din arbeidsgiver gir deg utsettelse av dine feriedager når du tjenestegjør i Sivilforsvaret, vil du for disse dagene likevel ha krav på godtgjøring for denne tjenesten.