Om tilfluktsrom

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som vil kunne redusere omfanget av skader som følge av krigshandlinger.

I Norge er det nesten 20 000 tilfluktsrom med plass til litt over 2,5 millioner mennesker. Det er cirka 19 000 private rom med cirka 2,2 millioner plasser og cirka 600 offentlige rom med 300 000 plasser. Tilfluktsrommene skal kunne tas i bruk på 72 timers varsel. Det er ikke bygget tilfluktsrom siden 1998.

OFFENTLIGE TILFLUKTSROM

Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i det aktuelle området. Kommunen eier disse rommene og har ansvaret for vedlikehold, mens Sivilforsvaret har ansvaret for drift og klargjøring i en beredskapssituasjon.

Denne type tilfluktsrom ble primært bygget i byer og større tettsteder for å gi vern for folk som er konsentrert utendørs i bysentra, trafikkområder og lignende. Offentlige tilfluktsrom kan for eksempel være større fjellanlegg og rom bygget i tilknytning til offentlige bygg, idrettshaller og parkeringsanlegg og de er skiltet på utsiden. Ikke alle kommuner har offentlige tilfluktsrom.

Det er kommunene som har ansvaret for å informere innbyggerne om hvor de offentlige tilfluktsrommene befinner seg. I tillegg skal offentlige tilfluktsrom være skiltet fra gata.

Se offentlige tilfluktsrom i kart på denne siden

PRIVATE TILFLUKTSROM

De private tilfluktsrommene er for dem som normalt oppholder seg på eiendommen eller bygget. Det kan for eksempel være i kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller. Størrelsen på private tilfluktsrom er tilpasset antall personer som normalt oppholder seg på eiendommen. Det er derfor ikke ønskelig at andre som oppholder utenfor eiendommen skal søke dekning der.

Private tilfluktsrom er bygget på byggherrens regning. Eier av bygget har ansvaret for å vedlikeholde rommet i fred og klargjøre og drifte av rommet ved beredskap.

VERN

De fleste tilfluktsrom vil redusere skadevirkningene fra konvensjonelle våpen, det vil si skader som følge av trykkbølger og fra splinter. Der det er installert mekanisk ventilasjon med ABC-filter, vil skader fra kjemiske og biologiske våpen bli reduserte. Mange tilfluktsrom vil også medvirke til å redusere stråling fra radioaktivt nedfall, og i noen grad direkte stråling under kjernefysiske sprenginger.

TILSYN

Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med offentlige og private tilfluktsrom. Standarden på rommene varierer som følge av at de er bygd under ulike forskrifter, og varierende grad av vedlikehold. Tilfluktsrom som er i jevnlig bruk er i generell bedre forfatning, enn rom som kun benyttes sporadisk eller ikke er i bruk.

Stortinget har bestemt at eksisterende tilfluktsrom skal opprettholdes og vedlikeholdes.

 

FORSKRIFTER OG BESTEMMELSER

Lovdata: Forskrift om tilfluktsrom

48-Forskriftene og veileder.pdf

66-Forskriftene og veileder.pdf

76-Forskriftene og veileder.pdf

95-Forskriftene og veileder.pdf

Elementfortegnelse.pdf

NEK 400 utgave 2022.pdf