Grunnlaget for tjenesteplikt i Sivilforsvaret

Tjenesteplikt er den plikten borgere har til å gjøre tjeneste i Sivilforsvaret hvis Sivilforsvaret finner dem egnet til tjeneste. Med tjeneste menes deltagelse på kurs, øvelse og innsatser.

Sivilforsvaret skal gjenspeile samfunnets sammensetning i størst mulig grad, og kvinner og menn rekrutteres på lik linje. Plikten til å tjenestegjøre omfatter også utenlandske statsborgere bosatt i Norge. Personell til Sivilforsvaret rekrutteres via Forsvarets personell- og vernepliktsenter.

Tjenesteplikt i Sivilforsvaret kan etter sivilbeskyttelsesloven § 8 pålegges alle kvinner og menn mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Norge.

Viktige oppgaver

Tjenesteplikten er fundamental for Sivilforsvarets virksomhet og har en sentral rolle i totalforsvarssammenheng. Sivilforsvaret skal blant annet beskytte sivilbefolkningen i krig, støtte nød- og beredskapsetatene ved større hendelser, varsle og evakuere befolkningen ved akutt fare og føre tilsyn med tilfluktsrom.

Våre tjenestepliktige er med på å forsterke samfunnets evne til å verne om sivilbefolkningen når uønskede hendelser rammer oss. Det er de tjenestepliktige som gir Sivilforsvaret handlekraft og utholdenhet og som gjør Sivilforsvaret i stand til å utføre vårt viktige samfunnsoppdrag.

8 000 tjenestepliktige

Sivilforsvarets operative struktur i fredstid er satt opp med 8 000 tjenestepliktige. Årlig gjennomfører omkring 600 tjenestepliktige Sivilforsvarets grunnopplæring. Etter endt opplæring overføres de tjenestepliktige til lokal avdeling, og deltar i innsatser og øvelser der. Arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven § 12-12 rett til permisjon i forbindelse med tjenestegjøring i Sivilforsvaret og mottar godtgjøring for tjenesten.

Overtredelsesgebyr ved brudd på tjenesteplikten

Tjenesteplikten er sentral for å ivareta Sivilforsvarets oppgaver. Sivilforsvaret er avhengige av en minimum grunnbemanning av tjenestepliktige for å kunne opprettholde sin funksjon og operative evne. Det er derfor av avgjørende betydning at de tjenestepliktige møter når de blir innkalt til tjeneste. Dette har fått særlig aktualitet i forbindelse med Covid-19 og DSB har fastsatt forskrift om overtredelsesgebyr for overtredelser av sivilbeskyttelsesloven § 9.

Gebyrene gis etter faste satser knyttet til brudd på de forskjellige tjenestepliktene som vist nedenfor:

Årsak Størrelsen på overtredelsesgebyr
a) Unnlater å møte på øvelse 5 000 kroner
b) Unnlater å møte på grunnkurset 8 000 kroner
c) Unnlater å møte på innsats 8 000 kroner
d) Forlater tjenesten uten tillatelse Inntil 8 000 kroner

Ved gjentatte brudd innenfor en to-årsperiode kan gebyret økes med 50%. Overtredelsesgebyret kan maksimalt utgjøre 0,5 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Se også veileder til forskriften.

DSB jobber også med en ny forskrift om sivilforsvar. Når denne er fastsatt vil det kunne gis overtredelsesgebyr for brudd på flere plikter enn de som omfattes av dagens forskrift.

Fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret

Tjenestepliktige kan gis midlertidig fritak når samfunnsinteresser krever det, eller når det foreligger viktige velferdsinteresser. Les mer om forhold og vilkår for å få midlertidig fritak fra tjeneste, og om opphør av tjenesteplikt (varig fritak) her. 

>> Fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret