Tjenesteplikt i Sivilforsvaret

Tjenesteplikten er fundamental for Sivilforsvarets virksomhet, og den pålegger norske borgere om å gjøre tjeneste i Sivilforsvaret hvis Sivilforsvaret finner dem egnet til tjeneste. Med tjeneste menes deltagelse på kurs, øvelse og innsatser.

Sivilforsvaret skal i størst mulig grad gjenspeile samfunnets sammensetning, og kvinner og menn rekrutteres på lik linje. Plikten til å tjenestegjøre i Sivilforsvaret gjelder også for utenlandske statsborgere bosatt i Norge. Personell til Sivilforsvaret rekrutteres via Forsvarets personell- og vernepliktsenter.

Tjenesteplikt i Sivilforsvaret kan etter sivilbeskyttelsesloven § 8 pålegges alle kvinner og menn mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Norge.

Viktige oppgaver

Tjenesteplikten er sentral for det norske totalforsvaret. Sivilforsvaret skal blant annet:

Som tjenestepliktig er du med på å forsterke samfunnets evne til å beskytte sivilbefolkningen når uønskede hendelser rammer oss. De tjenestepliktige gir Sivilforsvaret handlekraft og utholdenhet, og som gjør Sivilforsvaret i stand til å utføre sitt viktige samfunnsoppdrag.

8 000 tjenestepliktige

Sivilforsvaret består i fredstid av 8 000 tjenestepliktige. 600 av disse gjennomfører hvert år Sivilforsvarets grunnopplæring. Etter endt opplæring overføres de tjenestepliktige til sitt lokale sivilforsvarsdistrikt og de deltar i innsatser og øvelser der. Dersom du er arbeidstaker, så har du etter arbeidsmiljøloven § 12-12 rett til permisjon i forbindelse med tjenestegjøring i Sivilforsvaret og du mottar godtgjøring for tjenesten.

Overtredelsesgebyr ved brudd på tjenesteplikten

Tjenesteplikten er sentral for å ivareta Sivilforsvarets oppgaver. Sivilforsvaret er avhengige av en minimums grunnbemanning av tjenestepliktige for å kunne opprettholde sin funksjon og operative evne. Det er derfor av avgjørende betydning at de tjenestepliktige overholder pliktene som gjelder, både opplysnings- og meldeplikter og plikten til å møte når de blir innkalt til tjeneste mv. Brudd på oppmøteplikt og andre plikter du har etter sivilbeskyttelsesloven eller sivilforsvarsforskriften kan sanksjoners med overtredelsesgebyr eller straff. Overtredelsesgebyr innebærer at du må betale et pengebeløp til staten.

For noen av bruddene gjøres det en individuell vurdering (utmåling) av hvor høyt overtredelsesgebyr som skal ilegges. Dette gjelder blant annet tilfellene der den tjenestepliktige unnlater å møte til øvelse og innsats.

For andre brudd ilegges det overtredelsesgebyr etter faste standardsatser, se tabellen under her:

Unnlatelse eller handling Størrelsen på overtredelsesgebyr
a) Unnlater å gi opplysninger av betydning for å vurdere om vedkommende skal pålegges tjenesteplikt, videre tjenestegjøring og for å holde personellregister oppdatert eller unnlater å dokumentere nevnte opplysninger 3 000 kroner
b) Unnlater å skriftlig bekrefte eller svare på innkallinger, varsel om og pålegg om tjenesteplikt eller øvrig informasjon om at tjenesteplikt er mottatt 3 000 kroner
c) Unnlater å møte på rekrutteringsmøtet 6 000 kroner
d) Unnlater å møte på kurs 8 000 kroner
e) Forlater tjenesten uten tillatelse fra 4 000 til 8 000
f) Nyter alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler under tjenesten eller møter påvirket til tjeneste  4 000

Ved gjentatte brudd innenfor en to-årsperiode kan gebyret økes med 50% for hver gjentakelse. Overtredelsesgebyret kan maksimalt utgjøre 0,5 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Ved alvorlige eller gjentakende overtredelser vil Sivilforsvare vurdere å anmelde forholdet. 

Se sivilbeskyttelsesloven §§ 36 og 37 og sivilforsvarsforskriften §§ 59 til 61. Se også veileder til forskriften.

Fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret

Tjenestepliktige kan gis midlertidig fritak når samfunnsinteresser krever det, eller når det foreligger viktige velferdsinteresser. Les mer om forhold og vilkår for å få midlertidig fritak fra tjeneste, og om opphør av tjenesteplikt her. 

>> Fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret