Sivilforsvarets Hederskors til Jørn Ove Myrvold

Jørn Ove Myrvold er tildelt Sivilforsvarets Hederskors for langvarig og enestående innsats til beste for Sivilforsvaret og samfunnet for øvrig.

Hederskorset er Sivilforsvarets høyeste utmerkelse og har bare vært utdelt en gang tidligere – da til H.M. Kongen.

Her er begrunnelsen for tildelingen:
Jørn Ove Myrvold tiltrådte som distriktssjef i Nord-Trøndelag i 2004 og kom da fra stillingen som fylkesberedskapssjef i samme fylke. Før dette hadde han i flere år vært ansatt ved Sivilforsvarsavdelingen i daværende Direktoratet for sivilt beredskap. Det var således en meget godt kvalifisert kandidat som ble tilsatt som sjef i det nye distriktet og fikk oppgaven med å etablere en ny organisasjon og samtidig ivareta ansatte, tjenestepliktige og utvikle lokal etatskultur til noe nytt, større og annerledes.

Fra første stund ble Jørn Ove samlende og markant leder – både lokalt og nasjonalt. Med sin sine sterke faglige kvalifikasjoner, sin bakgrunn og sin personlighet ble han også en viktig mentor for et nytt og søkende distiktssjefskollegium. Med sin ro, sin kompetanse og en aldri sviktende hjelpsomhet ble han fra starten et eksempel på hva som får et kollegialt samvirke til å fungere. Som en distriktssjefskollega engang formulerte det: «Jørn Ove er den mest komplette av oss – han har alt som kreves av en god leder og sjef».

Utenfor eget distrikt og i Sivilforsvaret og DSB er Jørn Ove blitt benyttet til flere tunge og viktige oppdrag. Blant annet fikk han oppdrag knyttet til lov og forskriftsarbeid, og hans innsats kan regnes som helt avgjørende for at vi nå har fått en ny og bedre ordning for økonomisk kompensasjon til våre tjenestepliktige.

Da alvorlig sykdom hindret ham i å ivareta distriktssjefsansvaret på en for ham helt fullgod måte, ba han selv om å få fratre – men samtidig gav han klart uttrykk for at han aktet å fortsette som aktiv medarbeider både lokalt og sentral.

Distriktssjef Jørn Ove Myrvold har levert en innsats langt utover det som man på noen måte kan forvente. Hans motivasjon og innsatsvilje både imponerer og inspirerer hele etaten.