Ekstraordinær vaksinering og testing

I de tilfellene der kommunene ikke har andre ressurser tilgjengelig, kan kommunene anmode Sivilforsvaret om bistand til logistikk og støttetjenester for vaksinering og testing.

Den siste tiden har Norge opplevd smittespredning langt ut over de tidligere erfaringene under pandemien. Vi er inne i en mer alvorlig situasjon i landet, og Regjeringen har derfor innført strengere tiltak for å bevare kontrollen på pandemien.

Helsemyndighetene har forklart at dersom vi ikke får kontroll på smittespredningen, kan det føre til overbelastning av sykehusene. Dette vil igjen føre til at både de som blir syke med Covid-19 og andre som trenger behandling, ikke får den behandlingen de trenger og dermed trues deres liv og helse.

Arbeidet med å forebygge et scenario med slik smittespredning baserer seg både på testing og vaksinering av store deler av befolkningen med en tredje dose. For å få ønsket effekt av dette arbeidet må det gjennomføres raskt. Rask gjennomføring krever store ressurser, og det er i lys av dette kravet til rask gjennomføring at kommunene trenger bistand for å lykkes.

I dialog med ulike kommuner og statsforvaltere har Sivilforsvaret gjort det klart at kommunene må forsøke å løse oppgavene sine med egne ressurser, eller ved å kjøpe inn tjenester fra andre. Men i de tilfellene der kommunene ikke har andre ressurser tilgjengelig, kan kommunene anmode Sivilforsvaret om bistand til logistikk og støttetjenester for vaksinering og testing.

Om situasjonen skulle bli så krevende for kommunene at Sivilforsvaret anmodes om bistand til pasientnært arbeid – eksempelvis testing og vaksinering – kan det bli aktuelt å sette tjenestepliktig personell til slike oppgaver. En forutsetning, i tillegg til de øvrige forutsetningene for bruk av tjenestepliktige, er at det gis nødvendig opplæring og godkjenning fra kompetent fagmiljø. Sivilforsvaret har allerede gitt bistand til PCR-testing i enkelte kommuner. Forut for disse oppdragene er Sivilforsvarets tjenestepliktige gitt kompetanse som medhjelper, jf Helsepersonellovens § 5.

Flere sivilforsvarsdistrikter har allerede merket etterspørselen etter forsterkningsressurser for håndtering av pandemien. Flere avdelinger er i innsats, og bidrar til sårt tiltrengt assistanse til kommunene og helsetjenesten vår. Sivilforsvaret vil fortsette å støtte i arbeidet med å slå ned pandemien så lenge det blir nødvendig.