Endringer i sivilbeskyttelsesloven

Stortinget har vedtatt endringer i sivilbeskyttelsesloven med virkning fra 1. mai 2021. Lovendringene skal blant annet klargjøre rettigheter og plikter i Sivilforsvaret.

Flere av endringene gjelder tjenesteplikten i Sivilforsvaret. Blant annet gir endringen tydeligere tydeligere og mer utfyllende bestemmelser om innkalling til tjeneste og gjennomføring av rekrutteringsmøter. Endringen gir hjemmel til å kreve vandelsvurdering, og inneholder bestemmelser om engangserstatning ved dødsfall og invaliditet. Det blir også forbudt å bruke berusende eller bedøvende midler under tjeneste.

Videre gir endringene en forskriftshjemmel som åpner for å kunne stille nærmere krav til rom og grunn som kommunene stiller til disposisjon for Sivilforsvaret. For å bidra til en mer rettferdig fordeling av kostnadene, åpner forskriften for at det kan gis bestemmelser om utgiftsfordeling mellom kommunene.

Forslag til ny sivilforsvarsforskrift blir snart sendt ut på høring.