Sivilforsvarets innsats på Oslo Lufthavn Gardermoen

Totalt 92 tjenestepliktige fra Sivilforsvaret har vært i innsats på Oslo Lufthavn Gardermoen i helgen 23.–26. juli.

Oppdraget gikk i hovedsak ut på bistand i forbindelse med testing av reisende. Det var mange reisende fredag og antallet var forventet å øke ytterligere gjennom helgen. Mer smitte flere steder i Europa førte til testplikt for flere reisende og til at flere måtte på karantenehotell ved ankomst i Norge.

En prekær situasjon

Ullensaker kommune sto derfor fredag i en helsemessig prekær situasjon, der testpersonellet måtte håndtere kø og logistikk fremfor å teste de reisende – noe som ytterligere forsterket problematikken. Det var behov for bistand til å ivareta smittevern for reisende i køene, og til å hjelpe reisende med helsemessige behov i ventetiden. Bistanden på Gardermoen ble dessuten ansett som nødvendig for at det ikke utviklet seg til en uønsket sikkerhetssituasjon.

Anmodet om bistand

Med dette som bakgrunn anmodet kommunen Oslo og Akershus Sivilforsvarsdistrikt via DSB om tidsbegrenset bistand til å håndtere situasjonen mens de skaffet til veie egne ressurser. Ullensaker kommune trengte også tid til å organisere seg bedre for å håndtere logistikken rundt teststasjonen. Bistandsanmodningen kom etter flere møter på direktoratsnivå hvor blant annet DSB, POD, HDIR og Ullensaker kommune deltok.

Sivilforsvaret godkjente anmodningen, med oppdragsperiode fra fredag 23. juli kl. 15.00 til mandag 26. juli kl. 15.00. Oppdraget ble gjennomført som planlagt. I alt 92 tjenestepliktige fra Oslo og Akershus Sivilforsvarsdistrikt har bistått med over 700 arbeidstimer i perioden. Sivilforsvaret ble anmodet om å stå lenger i innsatsen, utover mandag kl. 1500, men avslo dette fordi innsatsen ikke lenger var akutt og kunne løses av andre aktører.

Viktig bidrag

Sivilforsvaret har fått svært positive tilbakemeldinger fra kommune, politi og Avinor etter innsatsen på Gardermoen. Sivilforsvaret støttet kommunen i en akutt situasjon, og bistanden var helt sentral for å ivareta både sikkerhet og smittevern.

Sjef Sivilforsvaret og direktør DSB takker Sivilforsvaret og alle de tjenestepliktige som bistår med å håndtere koronapandemien i denne og andre viktige innsatser rundt om i landet.


Foto: OASFD

Foto: OASFD