Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om den nye sivilforsvarsforskriften som gjelder fra 1. mars 2022.

Spørsmål: Kan arbeidsgiver trekke meg i lønn for å ha mottatt tjenestetillegg fra Sivilforsvaret?

Svar: Tjenestetillegget er ikke ment å erstatte arbeidsinntekt eller lønn og skal utbetales til alle tjenestepliktige uavhengig av om de har tapt arbeidsinntekt eller ikke. Den tjenestepliktiges arbeidsgiver skal ikke trekke deg i ordinær lønn for utbetalt tjenestetillegg, det vil bryte med tjenestetilleggets formål som er å gi den tjenestepliktige et tillegg til ordinær arbeidsinntekt som kan brukes til dekning av mindre utgifter som en følge av pålagt tjeneste og opphold utenfor hjemmet.

Spørsmål: Må jeg søke om fritak ved 55 år?

Svar: Sivilbeskyttelsesloven § 7 fastsetter en øvre aldersgrense på 55 år for pålegg av tjenesteplikt. Tjenesteplikten opphører den dagen den tjenestepliktige fyller 55 år. Du trenger ikke søke om dette, sivilforsvardistriktet ditt følger opp at du tas ut av tjeneste når du fyller 55 år. Det er også mulig å fortsette tjeneste om du ønsker dette, dette gjøres etter avtale med sivilforsvardistriktet. Avtalen vil gjelde for et år av gangen.

Spørsmål: Får jeg bot om jeg ikke deltar på øvelse?

Svar: Brudd på oppmøteplikt og andre plikter du har etter sivilbeskyttelsesloven eller sivilforsvarsforskriften kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr eller straff. Overtredelsesgebyr innebærer at du må betale et pengebeløp til staten. Tjenestepliktige plikter å møte på øvelser de blir kalt inn til etter sivilbeskyttelsesloven § 9. Øvelsene er lagt opp slik at de tjenestepliktige over tid får repetert alle fagområdene som de skal beherske, det er derfor viktig at du deltar. Mer informasjon om overtredelsesgebyr, og hvilke brudd på reglene du kan ilegges overtredelsesgebyr for finner du i Veilederen til forskrift om sivilforsvar kapittel 9.

Spørsmål: Regnes plikttjeneste i Siviltjeneste med når samlet tjenestetid på 19 måneder beregnes?

Svar: Ja, med samlet tjenestetid menes tjeneste i Sivilforsvaret, Forsvaret, politireserven og sivil verneplikt.